Kommentar til OZ8XW's præsentation

OZ5WU
Posts: 6
Joined: Wed Jun 09, 2021 11:19 am

Kommentar til OZ8XW's præsentation

Post by OZ5WU »

Dr OM OZ8XW, Flemming.

Jeg bliver simpelthen nødt til at reflektere på dit valgoplæg, da du på en del punkter ikke er i sync med den verden der er lige udenfor din matrikel!

Du mere end antyder at medlemmernes kontingentkroner går op i hat og briller. Der kan jeg så henvise til de undersøgelser HB har foretaget som peger i den absolut modsatte retning.

Rigtig mange føler sig godt behandlede i foreningen, samtidig med at de er taknemmelige for at der er kommet RO i EDR. Mange tilkendegiver at EDR’s medlemsblad OZ er blevet fantastisk, endda vores nordiske kolleger kigger misundeligt på det fine produkt OZ’s nuværende redaktion leverer.

Den ro og det gode samarbejdsklima, der er kommet i EDR, har blandt andet vist sit skønne ansigt ved afholdelsen af RM-møde 2021, hvor der var en dejlig positiv og glad stemning under hele mødet uden råberi og anden sabotage. Roen har også betydet at HB har haft kræfter til at genopbygge EDR’s indre maskinrum, idet ”nogen” på forunderlig vis havde makuleret alt der ikke passede dem, inden de forlod skuden med en nål i hånden.

Genopbygningen af maskinrummet, har bl.a. udmøntet sig i en stak ”guidelines” alle med henblik på at gøre livet lettere for medlemmerne og foreningens beslutningstagere. Den guideline du henviser til, er faktuelt vedtaget under HB2016_2018 og formålet med at den er genopdaget, er at forhindre gentagelser af en situation der skabte medlemsflugt på din vagt, Flemming.

Flemming, du er ikke fair når du påstår:
Hovedbestyrelsen har luftet mange ideer og tiltag – ofte meget ambitiøse; men det har knebet med at omsætte snak til handling.
Faktum er at rigtig meget allerede er omsat til reel virkelighed. HB kan jo ikke klandres for at nogle aktiviteter de sidste TO år har været umulige på grund af Covid19, ligesom HB vel ikke kan klandres for at mange stumper til projekter har fået ulovligt lange leveringstid på grund af et totalt umuligt marked for elektronikkomponenter og enheder.

Jeg vil også henlede din opmærksomhed på at #shapingthefuture ikke er en EDR-HB-opfindelse, dette burde du vide forudsat du har læst om IARU region1’s meget vigtige projekt med titlen #shapingthefuture. Emnet har blandt andet været omtalt flere gange i nyhedsbreve og i medlemspublikationen OZ

#shapingthefuture er søsat af IARU for at redde ”Verdens Bedste Hobby” i alle de IARUr1 medlemsforeninger, der i årevis har lidt af et vigende medlemstal og en totalt skæv aldersfordeling. Igen må jeg minde dig om at du på dine vagter IKKE har sikret en fremtid for EDR. Da man i sin tid kørte et ganske fornuftigt projekt det skulle have cementeret fremtiden for EDR, stoppede Du processen med ordene ”Der skal IKKE reklameres for Pampers i MIT blad” sammen med nogle andre hændelser på den tid. Konsekvensen var at en række meget gode kræfter tog deres gode tøj og forlod EDR. Tilbage var så én vare på hylden: Medlemsbladet OZ, som medlemmerne abonnerede på! INTET andet var der Flemming.

I perioden fra omkring 2015 var der på papiret et antenneudvalg, men i praksis har der ikke været noget fra dengang og frem. Som jeg erindrer historien, var du i en del af EDR’s HB frem til 2018, uden at foretage dig noget omkring at stable et funktionelt antenneudvalg på hylden. Samme historie kan skrives omkring informationsudvalg.

EDR har nu et antenneudvalg, som står overfor en opgave grænsende til det umulige. Hvorfor så det? Jo de sidste mindst 40 år er planlove, bygningsreglementer og velfriserede lokalplaner blevet til noget ganske uhyggeligt – Det er på det nærmeste umuligt at få lov til noget som helst der vedrører antenner.
Heldigvis er ikke alle kommunale administrationer lige rigide, så noget slipper igennem her og der, mens det er totalt NO-GO andre steder. Havde EDR dengang regelsættene blev udformet, kendt sin besøgelsestid, var det måske ikke så slemt som virkeligheden er. Det gjorde EDR ikke dengang og du var endda med, godt nok som Hovedredaktør og referent, meen sporene fra dengang viser at du da nemt havde kunnet rejse emnet i HB, som du rejste rigtig mange andre emner og fik disse vedtaget.

Du angriber også EDR’s digitalisering. Igen er dette tiltag livsnødvendigt for EDR’s overlevelse, som en moderne forening. Vi kan og skal IKKE have en administration baseret på en cigarkasse og et Excel ark som medlemskartotek, den holder ikke i dagens samfund.
Digitaliseringen er nødvendig for at kunne yde en moderne medlemspleje, for at tilbyde medlemmerne et virtuelt klubhus hvor de kan mødes og dele viden. Klubhuset vil også gøre det muligt at afholde virtuelle møder og kurser endda på tværs af lokalafdelingerne.
Det bedste sted for at fremme kendskab til vores hobby har vist sig at være de sociale medier. EDR er startet på dette, fordi det er der folket nu til dags kommer. Det vil du se blive intensiveret i alvorlig grad når Digitaliseringen er sat godt i vej!

Så JO HB har prioriteret mange andre facetter end medlemsbladet som lever fortrinligt uden HB’s indblanding under nuværende redaktørs fantastiske indsats.

Flemming jeg næsten slog mig på, citat:
En anden ting, som jeg vil arbejde for, er at inddrage medlemmerne.
Det er da ny toner fra dig, jeg behøver vel egentlig ikke minde dig om ”En” forside på OZ (august 2015), eller resten af de sidste 10år hvor du var HR.
Der var der IKKE bare et nanograms medlemsinddragelse. Så er du nu sikker på at dit statement holder vand?

Jeg vil for resten henlede din opmærksomhed på at nuværende HB har gjort en dyd ud af at opsøge lokalafdelingerne og alle arrangementer som ”Hamday” – ”ATF” m.v. hvor der er blevet suget inspiration, ris og ros, som omsættes til rigtig handling.

Til sidst vil jeg lige fortælle dig at hænderne i rigt omfang er på vej, efter de har set at forholdene i EDR er blevet fredelige, uden tidlige tiders URO.
Senest er der etableret endda meget gode forbindelser til spejderne - mere om det og det genoptagne ungdomsarbejde efter næste HB-møde.

Kan vi i EDR fortsætte nuværende kurs, vil vi om FEM år begynde at kunne høste frugterne i form af medlemsvækst og en nødvendig foryngelse af EDR.
Mange aktive amatører skal liige se om roen også holder til et valg inden de kommer tilbage! En del af disse smuttede allerede ved den tidligere nævnte forside Flemming!
Det skal vel ikke gentages?

Vy 73 de OZ5WU, Michael
OZ8XW
Posts: 10
Joined: Sat Jul 03, 2021 8:36 am

Re: Kommentar til OZ8XW's præsentation

Post by OZ8XW »

En bemærkning til OZ5WUs indlæg

Jeg var så naiv at tro, at et valgoplæg skulle handle om de områder, hvor kandidaten mener, der kan/bør ske forbedringer eller ændringer.
Jeg valgte derfor at nævne nogle for mig centrale punkter, som jeg vil forsøge at fremme.
Der er skam mange ting i EDR, som jeg synes går godt. Bl.a. vil jeg tilslutte mig, at OZ er et rigtigt flot blad, som utvivlsomt er med til at tiltrække nye medlemmer.
Jeg vil også rose hovedbestyrelsen for det store arbejde I lægger i foreningen og administrationen heraf; men jeg må erkende, at jeg ikke altid forstår jeres dispositioner og prioriteringer.
Er det ikke i et valgoplæg, man stiller spørgsmålstegn og kommer med andre holdninger?

Mit valgoplæg handler om nutiden og fremtiden, og jeg har følgende bemærkninger til dine refleksioner over mit valgoplæg:

Antenneudvalg:
Det er muligt, at det er undergået min opmærksomhed; men jeg kan desværre ikke finde noget om, at EDR har fået et antenneudvalg. På hjemmesiden er der intet under udvalg, og i OZ har jeg heller ikke kunnet finde noget.
I referaterne fra HB-møderne har man siden 2020 med mellemrum haft det på dagsordenen; men uden at det rigtigt er blevet til noget. I løbet af 2021 blev et par personer udnævnt til regionale hjælpere og på mødet d. 15 juni 22 blev endnu en hjælper godkendt.

Jeg vil derfor fastholde min påstand:
Det er ikke lykkedes HB efter nu snart to år at stable et antenneudvalg på benene.

Det er efter min mening næsten det vigtigste for EDR, at kunne hjælpe medlemmerne med antennetilladelser.
Det er et enormt og svært område; men derfor skal man ikke undlade at gøre noget:

Jeg kunne tænke mig:
- at man udnævner en formand for antenneudvalget (det behøver ikke at være en fra HB), der har til opgave at samle et udvalg bestående bl.a. af
de regionale hjælpere, der åbenbart er udnævnt.
- at der arrangeres et kursus for udvalget, således at alle udvalgets medlemmer får et godt kendskab til regler og love.
(Om nødvendigt købes eksperthjælp udefra)
- at der udarbejdes retningslinjer og vejledning for, hvordan EDR bedst muligt griber en antennesag an.
- at der udarbejdes informationsmateriale, som kan bruges overfor myndigheder. boligselskaber og andre, når man skal forklare, hvad en
radioamatør er, og hvilke behov for antenner denne har.
- at der udarbejdes tilsvarende materiale rettet mod den amatør, der henvender sig.

På denne måde får EDR et ”professionelt” korps, der kan være en god hjælp overfor myndighedernes eksperter.

Der skal naturligvis også arbejdes på - f.eks. i samarbejde med HB – at udføre lobbyarbejde og holdes øje med alle muligheder for at påvirke lovgivningen.

Informationsudvalget
Jeg konstaterer, at her har EDR et udvalg; men der er stort set ingen aktivitet.
I HB referaterne står bl.a.: Venter til informationsudvalget er kommet godt i gang.
Det har der nu stået i over et år.
Det burde ikke være svært at finde opgaver til det udvalg.

Min pointe er, at i stedet for at vedtage en række mere eller mindre gavnlige guidelines (læseren kan selv kigge på hjemmesiden), så skulle HB have prioriteret at bruge kræfterne på ovennævnte to (og flere) udvalg.

Til slut:
Jeg medgiver, at Corona har sat begrænsninger; men mange af HBs ideer mangler at blive omsat til konkrete tiltag. Tiltag, der er uafhængige af Corona.
Der har været for megen snak og for lidt handling.

Flemming, OZ8XW

PS
OZ5WUs mange til tider tendentiøse kommentarer bl.a. om fortiden, tjener kun til at skabe uro, og jeg har derfor valgt ikke at kommentere dem i denne tråd.
OZ1FF
Posts: 3
Joined: Tue Aug 02, 2022 7:49 pm

Re: Kommentar til OZ8XW's præsentation

Post by OZ1FF »

Dr Om OZ8XW

Din valgpræsentation og OZ5WU's kommentar til denne har jeg læst.

Du skriver i din præsentation:
Her synes jeg, at EDR de seneste år er gået i stå.

Hovedbestyrelsen har luftet mange ideer og tiltag – ofte meget ambitiøse; men det har knebet med at omsætte snak til handling.
Dette er jeg både enig og uenig i. EDR er langsomt på vej op af et stort sort hul, og det tager lang tid, da der mangler "hænder" til at omsætte både absolut nødvendige og ambitiøse idéer og tiltag. Du ønsker ikke at diskutere fortiden, men det kan vi ikke komme uden om, da vi er nødt til at lære af årsagerne til, at EDR er landet, som tilfældet er. Dette gælder også det af dig krævede antenneudvalg, som i dag er næsten en umulighed, da EDR har forpasset sin besøgstid dengang man måske kunne have fået indflydelse på lovgivningen.

Din præsentation bærer præg af, at du ved din opstilling til RM har til sinds at forsætte din højlydte kritik af det arbejde, som det nuværende RM og HB har udført. Dette bekræftede du ved din optræden på forårets medlemsmøde for området. Jeg er overbevist om, at flertallet af EDR's medlemmer ønsker, at det nye RM og HB skal kunne koncentrere sig fuldt og helt om at udføre de mange opgaver, men uden at skulle forholde sig til den QRM, som typisk kommer, når man arbejder med sager, som du ikke forstår eller ønsker.

Flemming, du har på godt og ondt haft indflydelse på EDR og fået din nål herfor, så tag nu og nyd dit otium og kør noget god radio, eller stil dine "hænder" til rådighed for at få løst nogle af de opgaver, som ikke løser sig af sig selv, men som du mener er vigtige.

Vy 73 de OZ1FF/Kjeld
OZ8XW
Posts: 10
Joined: Sat Jul 03, 2021 8:36 am

Re: Kommentar til OZ8XW's præsentation

Post by OZ8XW »

DR OM OZ1FF

Nu troede jeg ikke, at valgoplæg og medlemsmøder er beregnet til, at man blot skal klappe i hænderne af ledelsen og dens handlinger.
Du nævner medlemsmødet i foråret; men vi har nu ikke helt samme opfattelse af begivenhederne.
Jeg husker, at du svarede nogenlunde således på mit spørgsmål om informationsudvalgets arbejde:
”Som menigt medlem i udvalget har jeg ikke lavet noget, men ventet på et udspil fra udvalgets formand.”
Jeg gav dig en række ideer til, hvad udvalget kunne beskæftige sig med; men du venter vel stadig.
Det giver sikkert ro; men ikke udvikling.

Vedrørende antennespørgsmålet, så er vi enige om, at det er et overordentligt vanskeligt problem; men det skal vel ikke få EDR til at opgive på forhånd?

På RM i 2021 vedtog man enstemmigt et forslag om et antenneudvalg og dets arbejdsopgaver.
(Jeg ser, at det på mange måder ligner mit forslag).
Det fremgår ikke af HBs mødereferater, at man siden har arbejdet med det pålæg fra RM.
EDR har endnu ikke fået et antenneudvalg.
Skulle jeg tage fejl, så har jeg også overset, at informationsudvalget eller andre har slået dette nye tiltag stort op i medierne.
Undskyldningen med manglende hænder kan ikke bruges her. Jeg selv og andre har for længst tilbudt hjælp; men uden at få noget svar fra HB.

Vy 73

Flemming, OZ8XW
OZ5WU
Posts: 6
Joined: Wed Jun 09, 2021 11:19 am

Re: Kommentar til OZ8XW's præsentation

Post by OZ5WU »

OM OZ8XW, Flemming

Du undlod behændigt at svare på hvorfor der fra omkring 2009 og frem kun i begrænset omfang var et "fungerende" antenneudvalg - Du behøver IKKE at komme anstigende med at du ikke sad i HB før i 2016, alle dokumenter viser nemlig at du har været endda meget tæt på ALT hvad, som rørte sig i EDR.

Derfor "undres" jeg igen når du igen taler om antenneudvalg og hvordan man skal stable et udvalg på benene, vel og mærke set fra din stol.

Du nævner i din drøm:
- at der arrangeres et kursus for udvalget, således at alle udvalgets medlemmer får et godt kendskab til regler og love.
(Om nødvendigt købes eksperthjælp udefra)
Da det er lovstof der er knuden i antennesager, må jeg antage at du med eksperthjælp mener Advokat eller Jurist bistand?
Den slags koster mig bekendt penge, endda ganske mange penge pr. time hvis hjælpen skal være til nogen nytte.

EDR har som jeg husker fortællingen på et tidspunkt entreret med en "Cand Jur", hvilket bestemt ikke var nogen succes i følge en nu desværre SK formand for det daværende antenneudvalg.

Det er vel forhåbentlig ikke denne "Cand Jur" du vil hive indenfor igen?? Denne har vist opbrugt kvoten for ballade og spildte penge i den danske radioamatør verden, IKKE??

Når du i øvrigt forsøger at sælge Antenneudvalg som det mest essentielle i heele verden, vil jeg blot forsigtigt advare dig om at du er ude i at sælge VARM LUFT!
1. siden EDR glemte at gøre hvad der var menneskeligt muligt for at forhindre at Amatørradio antenner blev skrevet ud af bygningsreglementet i 2010. Har det været meget stramt at opnå tilladelse til noget som helst.
2. Som en følge af 1. er kommunalplaner og alle de underliggende lokalplaner i mange kommuner blevet endda meget "velfriserede" omkring anti antenne.
3. Lidt skjult og dog ikke, er faktum at muligheden for at opnå en tilladelse til at opstille en antennemast for privatmand er blevet nærved lig "NUL" rigtig mange steder. Det ene og alene fordi citat: "Man kan jo ikke tillade en privat mast, hvis denne senere skulle blokere for en mast til mobilbredbånd og dermed samfundsvigtig infrastruktur.

Derfor sælger du varm luft Flemming!

Jeg var lige ved at glemme: I efteråret 2021, var der revision af bygningsreglementet BR18, der afgav nuværende HB høringssvar, for at få noget af det tabte tilbage. Det lykkedes bestemt ikke i første skud, men EDR er da nået så langt at vi har fået høringsret på området. Det har foreningen vist ikke haft før!

Så harcelerer du igen over informationsudvalget!

Hvis nu du ville acceptere at HB er i gang med en transformation af EDR, bogstaveligt fra "Papir" til det der nymodens digitale noget.
Ja så ville du opdage at der i digitaliseringen ligger en komplet omkalfatring af EDR, altså også af informationer og pamfletter. De bliver RENT digitalt.
Du har vel ikke tænkt dig at spilde gode folks tid med arbejde uden nytte??

Til slut vil jeg lige genbesøge
(Om nødvendigt købes eksperthjælp udefra)
, Vil det sige Flemming at du mener HB skal skære ned på to af de største poster i EDR's budget nemlig papiret og Postnord, for at financierer måske juridisk assistance?

Vy 73 de OZ5WU, Michael
OZ0J
Posts: 16
Joined: Thu Jun 10, 2021 2:57 am

Re: Kommentar til OZ8XW's præsentation

Post by OZ0J »

OZ5WU wrote: Sun Aug 07, 2022 8:31 pm Du undlod behændigt at svare på hvorfor der fra omkring 2009 og frem kun i begrænset omfang var et "fungerende" antenneudvalg
Det udvalg virkede heller ikke i 2006/2007, hvor jeg skulle bruge det. Jeg fik ingen hjælp på trods af, at jeg kontakte både EDRs formand og EDRs daværende antenneudvalg.

Efter nogle års kamp fik jeg og medamatør i samme kommune tilladelse til hver vores mast, men det var ikke med EDRs hjælp!!

73 Jørgen, OZ0J
OZ8XW
Posts: 10
Joined: Sat Jul 03, 2021 8:36 am

Re: Kommentar til OZ8XW's præsentation

Post by OZ8XW »

DR OM OZ5WU

Du har en formidabel evne til at give andre skylden for problemerne.
Tidligere tiders ledelse i EDR har sovet i timen, og på mine ”vagter”, som du nedladende betegner det, er der ikke sket noget, eller da var tingene også så og så dårlige.
Din opfattelse af fortiden ligger et godt stykke fra den virkelighed jeg husker; men uanset hvad, der er sket for 5-10 - 20 eller flere år siden, så kan det ikke ændres.
Hvorfor bliver du ved med at grave i fortiden?

Jeg ser ikke noget formål med at kommentere alle de fejlagtige slutninger og mærkelige scenarier, du opstiller, som kommentar til mine tanker om antenneudvalg og informationsudvalg.
Du har jo på forhånd taget patent på sandheden.

Jeg vil hellere stille dig et par spørgsmål:

På RM 2021 vedtog man enstemmigt er forslag, om at HB snarest nedsætter et udvalg til at støtte foreningens medlemmer i forbindelse med ansøgninger om antenneopsætninger.
RM er som bekendt foreningens højeste myndighed, så forslagets vedtagelse er at betegne som et påbud til HB.
Hvorfor gjorde du ikke på RM opmærksom på, at du synes et sådant forslag er ”varm luft”
Hvorfor har HB ikke for længst nedsat dette udvalg, eller i det mindste taget sagen på dagsordenen, for at finde måder til at få opgaven løst?


I §2 i EDRs vedtægter står, at foreningens formål bl.a. er:
” at samle danske amatørradiointeresserede og arbejde for forbedring af deres arbejdsvilkår, og repræsentere medlemmerne over for myndigheder, offentlighed og andre”
Jeg anser antenner, for at være en meget væsentlig del af radioamatørens arbejdsvilkår.

Jeg anser også information til myndigheder, offentlighed og alle andre (f.eks. private selskaber, boligforeninger, naboer osv. osv.) for noget, hvor EDR skal repræsentere medlemmerne og en opgave som et informationsudvalg kan/skal tage sig af.

Hvorfor skal EDR digitaliseres inden informationsudvalget kan gå i gang med at udarbejde materiale til ovennævnte opgaver?
Mener du, at f.eks. en teknisk forvaltning eller et boligselskab bliver nok informeret om, hvad amatørradio er, ved at blive henvist til en hjemmeside?
Tror du, at en digitaliseret forening vil få lovgiverne til at ændre bygningsreglementer og lokalplaner?

Og lad så være med at tro, at jeg er imod digitalisering og modernisering af EDR.
Det er sammen med alle de andre udmærkede ting, der foregår i foreningen, sikkert med til at gavne.
Det, jeg mener, er, at vi skal være meget mere professionelle, når det drejer sig om kerneydelsen, som er beskrevet i formålsparagraffen.
Det kunne uddannelse være med til.
Et endags kursus for vores egne eksperter, hvor vi, hvis ikke vi selv kan finde en instruktør (byggesagkyndig, jurist eller embedsmand) måske skal købe hjælp til et par timers undervisning, vil efter min mening være en overkommelig og god investering.Vy 73

Flemming, OZ8XW
OZ1FF
Posts: 3
Joined: Tue Aug 02, 2022 7:49 pm

Re: Kommentar til OZ8XW's præsentation

Post by OZ1FF »

DR OM OZ8XW

Du skriver til OZ5WU:
Du har en formidabel evne til at give andre skylden for problemerne.
Tidligere tiders ledelse i EDR har sovet i timen, og på mine ”vagter”, som du nedladende betegner det, er der ikke sket noget, eller da var tingene også så og så dårlige.
Din opfattelse af fortiden ligger et godt stykke fra den virkelighed jeg husker; men uanset hvad, der er sket for 5-10 - 20 eller flere år siden, så kan det ikke ændres.
Hvorfor bliver du ved med at grave i fortiden?
Flemming, et at tidens ordsprog lyder sådan: Hvis du glemmer, så husker internettet. Det er muligt, at du har slettet din hukommelse med indholdet af dine gerninger i EDR de sidste 30 år, men der findes masser af dokumentation herfor. Det er rigtigt, at dette ikke kan ændres, men du provokerer hele tiden til at rippe op heri.

Når andre ripper op i fortiden, så betegner du det som hetz. Det er på ingen måde hensigten, men et forsøg på at lære af fortiden, så fejl ikke gentages.

Vy 73 de OZ1FF/Kjeld
OZ8XW
Posts: 10
Joined: Sat Jul 03, 2021 8:36 am

Re: Kommentar til OZ8XW's præsentation

Post by OZ8XW »

DR OM OZ1FF

Du skriver, at jeg provokerer hele tiden til at rippe op i fortiden.
Jeg har nu meget omhyggeligt læst alle indlæg i denne tråd.
Du må undskylde; men jeg kan ikke rigtigt finde nogen steder, hvor jeg ripper op i fortiden. Det er OZ5WU (og andre) der ripper op.
Tværtimod synes jeg, at jeg gentagne gange opfordrer til at koncentrere debatten om nu- og fremtiden.
Jeg kan heller ikke finde nogen steder i tråden, hvor jeg har benyttet ordet hetz.

Det eneste, jeg konstaterer, er, at den siddende HB ikke har gjort det, som RM har bedt dem om.
Derudover foreslår jeg nogle tiltag, som jeg synes EDR bør iværksætte.

Det ville være ønskeligt, om du tog stilling til mine konkrete forslag om antenne- og informationsudvalg og de opgaver sådanne udvalg skal løse.

En debat om at lære af fortiden deltager jeg gerne I.
Om det gavner at vende hele ”Ny start affæren” igen, tvivler jeg på; men lav i så fald en ny tråd.

Vy 73

Flemming, OZ8XW
OZ8XW
Posts: 10
Joined: Sat Jul 03, 2021 8:36 am

Re: Kommentar til OZ8XW's præsentation

Post by OZ8XW »

DR OM OZ5WU

Du har ikke svaret på mine spørgsmål.

Intet svar er jo også en slags svar, så jeg tolker det sådan, at du mener, at EDR ikke anser et antenneudvalg som noget vigtigt, og at HB ikke agter at yde nogen form for hjælp i antennesager, idet det på forhånd er en håbløs opgave.
Det eneste, EDR vil gøre, er at indgive høringssvar, når der er mulighed herfor.

I øvrigt agter du ikke at tage dig af, hvad RM har besluttet omkring arbejde med antennetilladelser.
RMs beslutning er set med dine øjne bare varm luft.

Hvad angår information om amatørradio til myndigheder, offentlighed og andre organisationer, så forstår jeg på dig, at det fremover kun kan ske digitalt.
Informationsudvalget kan altså roligt sidde og trille tommelfingre indtil EDR er blevet digitaliseret.
Enhver udarbejdelse af f.eks. trykt hvervemateriale, vejledning til medlemmer eller skriftlige informationer til myndigheder, er spild af tid.

Er det sådan jeg fremover skal omtale EDR, eller har jeg misforstået dine manglende svar?

Vy 73

Flemming, OZ8XW
Post Reply