• Tag med på radioeventyr

  Rejs med til Kazakhstan i august
  Læs videre på  https://edr.dk/da/article/tag-me...
  Vote og Share
  Vote: 
  Average: 3.1 (4 votes)
 • Tags: 

  CWops-prisen for fremme af Kunsten at bruge CW
  Oversat af OZ1BII Henning uden garanti for rigtighed. Se gerne originalteksten længere nede!  CWops er glad for at meddele, at vi nu accepterer nomineringer til denne prestigefyldte pris for år 2018.
  Formålet med prisen er at finde personer, grupper eller organisationer, der har gjort en ekstra stor indsats for at fremme kunsten eller udøvelsen af radiokommunikation med Morse-kode.

  Kriterier -
  Kandidater til tildeling kan være en eller flere af følgende:
  • Forfattere til publikationer relateret til CW
  • CW undervisere, mentorer, trænere og instruktører
  • Offentligt reklamere/advokere for CW
  • Arrangører af CW aktiviteter
  • Designere og opfindere, der fremmer kunsten eller udøvelsen af CW
  • Andre bidragsydere til kunst eller udøvelse af CW
  Bemærk: Prisen er ikke begrænset til amatørradiooperatører og organisationer.

  Nominering
  Nomineringer kan laves af alle (ikke begrænset til medlemmerne af CWops). Nomineringer skal sendes til <awardsatcwops [dot] org> med en kopi til <secretaryatcwops [dot] org> og gerne til <oz1biiatedr [dot] dk>.
  For at blive overvejet skal en nominering modtages senest den 12. april 2018 og omfatte:
  • Navn(e) og kaldesignal(er) (hvis relevant) på kandidat(er), og fyldestgørende kontaktoplysninger, herunder deres postadresse (er), e-mail-adresse (er) og telefonnummer.
  • En detaljeret forklaring til støtte for kandidatkvalifikationer i henhold til ovenstående kriterier.
  • Navn, telefonnummer, e-mail-adresse og kaldesignal (hvis relevant) for den person, der indsender nomineringen.

  Præsentation af Award
  En plaque vil blive overrakt ved Dayton Hamvention 2018.
  Hvis modtageren ikke er til stede, vil den blive sendt til direkte.

  _________________________________________________________________________________

  Original teksten:

  The CWops  Award for Advancing the Art of CW
   
  CWops is pleased to announce that it is now accepting nominations for this prestigious award for the year 2018.
   
  The purpose of the award is to recognize individuals, groups, or organizations that have made the greatest contribution(s) toward advancing the art or practice of radio communications by Morse code.
   
  Criteria - Candidates for the award may be one or more of the following:
  • Authors of publications related to CW
  • CW recruiters, trainers, mentors, coaches and instructors
  • Public advocates of CW
  • Organizers of CW activities
  • Designers and inventors who advance the art or practice of CW
  • Other contributors to the art or practice of CW
  Note: The award is not limited to amateur radio operators and organizations.
  Nomination
  Nominations may be made by anybody (not limited to CWops members).  Nominations should be emailed to <awardsatcwops [dot] org> with a copy to <secretaryatcwops [dot] org> . In order to be considered, a nomination must be received by April 12, 2018 and include:
  • Name(s) and call sign(s) (if applicable) of nominee(s), and complete contact information including their postal address(es), email address(es), and telephone number(s).
  • A detailed explanation supporting nominee qualifications according to the above criteria.
  • Name, telephone number, email address, and call sign (if applicable) of the person submitting the nomination. 
  Presentation of Award
  A plaque will be presented at the Dayton Hamvention.  If the recipient(s) is/are not present, it will be sent to them. 
   

   
  Vedhæftede filer
  Tilhørende filer: 
  Vote og Share
  Vote: 
  Average: 2.6 (90 votes)
 • Nødfrekvenser og tavshedsperioder i maritim radiokommunikation

  Kategori Artikel spalte: 
  Steen Wichmand/OZ8SW skriver i OZ fra juni 2017 i CW-hjørnet om ’Tavshedsperioder og lyttevagt i radiotelegrafi’.

  Som radiotelegrafist til søs og til lands i den maritime mobile tjeneste i ca. 10 år, blev jeg trigget af historien om professionelle telegrafisters problemer med at modstå trangen til at sende prikker og andre ureglementerede udsendelser i tavshedsperioderne på nødfrekvensen 500 kHz.

  Nu sidder du sikkert, kære læser, og glæder dig til nogle skrøner om mine egne oplevelser i så henseende. Men der må jeg skuffe dig. Tværtimod skrev jeg til Steen og opponerede kraftigt imod påstanden om de professionelles "ulydighed", da jeg ikke erindrer at have oplevet noget i den stil på trods af mange års intensiv lytten på 500 kHz. Jeg henviste til radiotelegrafisters pro­fes­sionalisme, det faktum at Titanic-katastrofen i 1912 var direkte skyld i, at det blev pligtigt for alle større skibe at være udstyret med radio og lignende af samme skuffe.

  Steen stod fast og henviste, som han også gør i CW-hjørnet, til en artikel om emnet i bladet "Morsum Magnificat", nr. 2. Så det må jo stå til troende. Måske lider jeg af erindringsforskydning, fortrængning eller ligefrem ønsketænkning, så jeg vil opfordre dig, kære læser, hvis du har erfaringer fra lytning på 500 kHz, til at delagtiggøre os i din egen erindring om emnet.

  ’Morsum Magnificat’ kan downloades fra http://www.n7cfo.com/tgph/Dwnlds/mm/mm.htm; det er en guldgrube for CW-historisk interesserede og omfatter mange aspekter af anvendelse af morsetelegrafi, fx offentlig telegraftjeneste på landjorden, anvendelse ved jernbanerne, i flytrafikken osv.

  Hvad er nu det?
  Sad der så hærskarer af folk på skibe og kyststationer verden over og gloede ud i luften i 2x3 minutter hver time døgnet rundt, for at høre, om der en sjælden gang skulle være et skib i havsnød? Svaret er stort set: Ja.

  Måske har nogle af jer lyst til at vide lidt mere om baggrunden for Steens artikel, d.v.s. hvordan var radiosikkerheden til søs organiseret, og hvordan foregik det i praksis, så her er lidt om – især – den tid, jeg var med, d.v.s. 1970erne og ’80erne.

  Men først lidt historie
  Anvendelsen af radio til søs (udover forsøg) tog fart op imod 1910. Den kommercielle anvendelse som en service for passagerer på længere sørejser var i 1912 langt fremme herunder med de nødvendige kystradiostationer til ekspedition af trafikken til og fra telegrafnettene på land. På et tidspunkt har man set det nyttige i at have et særligt kaldesignal til brug, når et skib akut fik brug for assistance fra andre skibe. Det blev det generelle CQ tilføjet et D for ’distress’, altså CQD.

  Ved Titanic-katastrofen i 1912 var der altså radio ombord i de relativt mange passagerskibe på Nordatlanten, men der var ingen internationale bestemmelser om lyttevagt, og heller ingen søretlige regler om de handlinger, som et nødsignal på radio i vore dage vil udløse. Derfor blev Titanics nødsignaler enten ikke hørt, eller de skibe i nærheden, som hørte dem, reagerede ikke hensigtsmæssigt på dem.

  Desværre skal der ofte lig på bordet, inden myndighederne tager affære. I tilfældet Titanic var der så mange lig, at der ikke var nogen vej udenom at lytte til advarende røster og forbedre sikkerheden til søs ved hjælp af først nationale regler men hurtigt internationale aftaler om en organiseret anvendelse af radio. Vi fik den internationale nødfrekvens, faste vagttider, bestemmelser om skibes radioudstyr og -bemanding osv. og kystradiostationer, som også aflyttede nødfrekvensen. Nødsignalet blev ændret til SOS (sendt som eet tegn), som er mere karakteristisk og opfanges af enhver maritim telegrafists underbevidsthed. Dertil kom il- og sikkerhedssignaler, og med den tekniske udvikling bl.a. alarmsignalerne til automatisk modtagelse.

  Nødsignaler udsendt pr. radio blev ligestillet med andre typer nødsignaler fx lyd- og lyssignaler, således at der er pligt til at reagere på dem, hvis man har mulighed for at hjælpe.

  Et parallelt system blev på et tidspunkt indført til radiotelefoni, som typisk anvendtes af mindre skibe.

  Systemet i praksis
  I CW-hjørnet citerer OZ8SW Post- og Telegrafvæsenets instruks, som bygger på radioreglementet (Radio Regulations), der er internationalt aftalt i ITU. Frekvensbåndet 405-535 kHz, almindeligt kendt som MF-telegrafi-båndet, anvendtes af telegrafipligtige skibe, der skulle have radiotelegrafist ombord. Der var en nød-, sikkerheds- og kaldefrekvens (500 kHz, tidligere kaldet ’600 m’) til anvendelse af skibe og kystradiostationer. I tilfælde af nødtrafik på 500 kHz, kunne man benytte en reservekaldefrekvens, 512 kHz. I båndet var der desuden et antal arbejdsfrekvenser for hhv. kyststationer og skibe. Opkald og svar var simplex og hørtes af alle, mens trafikafviklingen var duplex på arbejdsfrekvenserne. På 500 kHz skulle der iagttages fuldstændig tavshed i 3 minutter fra minuttallene xx15 og xx45, markeret med rødt på ur-billedet i ’CW-hjørnet’, hvor der aktivt lyttedes efter nødsignaler og nødkald. Lytningen kunne ske med højttaler.

  Ikke-telegrafipligtige skibe havde MF-telefoni, som lå i et frekvensbånd omkring 2 MHz med nød-, sikkerheds- og kaldefrekvensen 2182 kHz. Hvis man benyttede 2182 skulle man iagttage tavshed i 3 minutter fra minuttal xx00 og xx30 (markeret med blåt eller grønt på stationsuret). Også her skiftede man til hver sin arbejdsfrekvens, hvis man arbejdede med en kyststation, mens skib-skib var simplex-kommunikation på dertil bestemte frekvenser.

  På såvel 500 som 2182 (udtales ’enogtyvetoogfirs’, som regel med udeladelse af 'kilohertz') skulle al sending til hver en tid ophøre, når der modtoges nødsignaler, nødkald eller foregik nødtrafik. Nødtrafik var al radiotrafik på nødfrekvenserne i forbindelse med et fartøjs nødsituation, og nødfrekvenserne – som altså også var kaldefrekvenser – kunne være optaget i timevis. Der var altid en station, der var leder af nødtrafikken. Dette kunne i begyndelsen af en situation være det nødstedte skib, men hvis situationen udviklede sig uheldigt, blev ledelsen overtaget af en anden station, ofte en kyststation, hvis en sådan var indenfor rækkevidde. Når situationen var stabiliseret, frigav den ledende station nødfrekvensen til almindelig trafik.

  Der var i øvrigt andre nødfrekvenser til maritim brug: I kystnære områder, hvor relativt kort rækkevidde er tilstrækkelig, benyttes VHF-telefoni, der ligger i et bånd lige over radioamatørernes 2 m-bånd. Nød- og kaldefrekvensen er her kanal 16 (156,8 MHz simplex), men der er ingen krav om tavshedsperioder. I tilfælde af nødtrafik skal man dog overholde tavshed. På HF var der nødfrekvenser i flere frekvensbånd til maritim brug. Disse var til brug i forbindelse med fly og redningsbådsstationer og omkring ækvator, hvor der er kraftig QRN i MF-båndene, især om natten.

  Baggrunden for tavshedsperioderne var, at der var meget andet end nødrelateret kommunikation på såvel 500 som 2182 kHz. Nødsituationer var ikke dagligdag, men forekom dog oftere, end man umiddelbart skulle tro. Frekvenserne brugtes også til at annoncere eller udsende ilmeldinger, som var niveauet under nødtrafik, hvor der ikke var overhængende fare for (flere) menneskeliv eller tab af skibet. Desuden blev der annonceret navigationsvarsler, stormvarsler m.m. (sikkerhedstrafik), vejrmeldinger og andet af betydning for navigationen. Men det meste var almindelig trafik såsom kyststationernes annoncering af trafik-lister, skibenes opkald til kyststationer eller andre skibe osv. Der var ofte rigtig megen trafik, og nødsignaler kunne blive sendt fra skibes batteridrevne reserveudstyr, redningsbådsstationer o.lign. med ringe effekt og primitive antenner, derfor behovet for tavshedsperioder.

  I telegrafiskibe var der altid i telegrafistens vagttider en modtager åben på 500 kHz, som blev aflyttet på højttaler, hvilket muliggjorde, at telegrafisten samtidig kunne bestride andre gøremål, også i et vist omfang afvikle trafik på andre frekvenser/frekvensbånd. I almindelige skibe - langt de fleste - var radiostationens åbningstid 'H8', d.v.s. 8 timer i døgnet, som blev fordelt henover døgnet i.h.t. Instruks for radiotjenestens udførelse.

  På et tidspunkt har den tekniske udvikling gjort det muligt at indføre automatisk overvågning af 500. Der blev indført et radiotelegrafisk alarmsignal, som skulle sendes før nødkaldet (SOS osv.); det bestod af 12 streger af hver 4 sekunders varighed med et sekunds mellemrum. Det skulle overholde formatet ret nøjagtigt, da det blev modtaget automatisk af en særlig modtager, som igangsatte alarmklokker i radiorummet, i styrehuset og ikke mindst på telegrafistens kammer, hvor denne voldsomme klokke (samme type, som benyttes til brandalarm o.lign.) normalt var anbragt på skoddet umiddelbart over hovedgærdet på telegrafistens køje! Om natten hastede telegrafisten så i underhylere ind i radiorummet, der kun lå et dørtrin væk, og skruede op for en modtager på 500 så han kunne høre det efterfølgende nødkald og nødmelding. På den måde opnåedes at 500 blev overvåget af alle større skibe i døgnets 24 timer.

  De skibe, jeg har sejlet med, havde en anordning, der kunne udsende alarmsignalet automatisk; jeg har altid tænkt, at der var en grund til det, man skal nemlig have gode nerver for at kunne sende alarmsignalet korrekt i en given situation - prøv selv: Brug fantasien og forestil dig, du er ved radiostationen i et skib med slagside, bølgerne er 10 m høje og vindstyrken 10, besætningen – undtagen du og kaptajnen – er allerede på vej i både og flåder, kaffekoppen og meget andet er for længst røget på dørken, du skal på en eller anden måde holde fast på morsenøglen og dig selv og undgå at vælte med stolen, og så altså sende alarmsignalet korrekt! Ikke så nemt, vel?

  Telegrafiskibe behøvede i mange år ikke at aflytte den radiotelefoniske nød- og kaldefrekvens 2182, heller ikke i tavshedsperioderne. Omkring 1980 blev det dog pligtigt at have en såkaldt (lytte-)vagt-modtager til 2182 på broen også af telegrafiskibe, sådan at vagthavende styrmand kunne høre, om der blev sendt nødsignaler på telefoni. Hvis relevant kunne styrmanden orientere telegrafisten. Hvis lyden var slået fra, blev den automatisk slået til, når der modtoges et alarmsignal. Det radiotelefoniske alarmsignal skulle sendes før selve nødkaldet (Mayday osv.) og bestod af to skiftende toner af - så vidt jeg husker - 1/4 sekunds varighed hver, som skulle sendes i eet minut, altså didydidydidy osv., hvilket hørtes meget tydeligt, da al anden trafik var telefoni, altså snak. Når alle stationer så stoppede deres sending, kunne selve nødkaldet høres tydeligt.

  Jeg vil påstå, at der var total tavshed, bortset fra nødkald og nødtrafik, på 500 i tavsheds­perioderne. Den samme respekt var imidlertid langt fra tilstede på 2182. Det skyldtes, at radiotelefonister til søs ikke er professionelle kommunikatører, det er styrmænd og andre, som har andre primære arbejdsområder, radioarbejdet er blot noget, der skal overstås. Dermed er ikke sagt, at der ikke var stille i tavshedsperioderne, men det skete ofte, at en eller anden glemte at kigge på uret inden kalden. Især om natten, hvor 2 MHz udbreder sig som kortbølge, kunne det være svært at få ørenlyd på 2182, og så var det fristende at kalde, når der var gået 2 3/4 minut af de 3, der skulle være tavshed.

  Et andet særkende ved 2182 var den ofte - også udenfor tavshedsperioderne - benyttede metode til at skaffe ørenlyd ved at udsende 2-3 sekunder af det radiotelefoniske alarmsignal; det fik alle til at indstille sendingen, og så kunne synderen komme med sit opkald og være sikker på at blive hørt.

  Ovenstående hører måske til på nostalgisiderne men er jo en reaktion på en artikel i CW-hjørnet. Igen håber jeg, tidligere maritime kolleger vil delagtiggøre os i egne oplevelser.
  Vy 73 de Peter/OZ1LBG
  Vote og Share
  Vote: 
  Average: 2.5 (451 votes)
 • Tags: 
  DX NEWS
  The special call “II2FIST” will be active from 2017, July, to the end of the year, cw only, to celebrate the FISTS Club Anniversary – 30 years (1987 – 2017)
  https://fists.co.uk/ QSL direct or via Buro (via IZ2FME).

  Best 73’s de II2FIST
  IZ2FME MiK – FISTS #18103
  Vote og Share
  Vote: 
  Average: 2.4 (444 votes)
 • Klik på dette link og se en god positiv historie fra det virkelige amatør-liv.
  Det er godt nok i Amerika, men giver en god indgangsvinkel til hvordan vi svarer på båndene.

  Code of Conduct blandet med et gran tålmodighed.


  CW er sjovt - CW-Contest er endnu sjovere !
  (skrevet af OZ1BII, en CW-nørd)
   
  Vote og Share
  Vote: 
  Average: 2.6 (515 votes)
 • Dynamometer - Helt uundværligt

  Kategori Artikel spalte: 
  Tags: 
  Da jeg i foråret 2017 bestilte mig en ny paddle med magneter i stedet for fjedre, kunne jeg ikke rigtigt blive dus med den. Den var meget anderledes at kører med end min gamle WBL paddle med fjedre.
  Jeg beklagede min nød til forskellige CW nørder og fik det råd at få et dynamometer i min toolbox.
  Og vupti så lå der sådan et i postkassen - Lidt heldig har man da lov at være.

  Jeg gik straks i gang med at måle på min gamle WBL som var indstillet over en lang periode og som passede mig helt perfekt. Der var 20 grams modstand på paddlerne.
  Spændende hvad der så var på den ny indkøbte Bengali magnum med magneter i stedet for fjedre.
  Der var 60 gram !!!!!
  Jeg havde ellers skruet magneterne så meget tilbage at man ikke kunne se dem - troede faktisk at de var for langt væk fra selve armene.
  Med en dynamometer er det MEGET nemt at lave en præcist justering på en ny paddle så den bliver lige som den gamle velkendte.

  Og hvilken forandring da jeg havde skruet magneterne næste HELT UD AF GEVINDET ...
  Nu var der 20 gram og nu var vi STRAKS gode venner .

  For mig var det en meget stor øjenåbner, hvor fintfølende det er når man kører telegrafi med bare lidt hastighed.
  Og faktisk så tror jeg at den værste fjende en telegrafist har, når han skifter imellem paddler er, at man ikke bruger værktøj til at indstille tryk og afstand.
  Det gør at tilvænningen bliver vanskelig og tager unødigt lang tid.

  Nu har jeg en søgefjeder på 0,05 mm og mit nye dynamometer og nu er alle mine padler helt ens at køre med.

  TAK til den venlige sjæl som hjalp mig på vej...


  Vil du se mine padler kan du kigge her https://www.qrz.com/db/OZ1JHM#t_bio og du er også velkommen på min side http://oz1jhm.dk/

  Du kan finde I1QOD som laver gode paddles anbefaling her http://www.morsekey.net/dynamome...

  Du kan bestille et dynamometer her http://www.ebay.com/itm/Dynamome...

  Du kan bestille træboksen her http://www.ebay.com/itm/Original...

  Hjalmar Skovholm Hansen  
  OZ1JHM - OU5E
  HSC 1457 VHSC 421 SHSC 185 FOC 2073 CWOPS 1420 SMHSC 225 FISTS 17015 SKCC 13139 EDR 19358 
  Billeder til at vise i en roterende box: 
  Vote og Share
  Vote: 
  Average: 2.5 (573 votes)
 • Date : May 4, 2017
  Subject : Invitation to the first Dutch Kingdom Contest in June 2017     


  Dear OM’s/YL’s,
  On behalf of the Dutch Kingdom Amateur Radio Society (DKARS) we would like to invite you and your fellow radio amateurs to participate in the third Dutch Kingdom Contest which is scheduled to take place, on the first weekend of June which is:
  3 and 4 of June 2017
  The purpose of this contest is to show the consistency of the countries within the Kingdom of The Netherlands to the rest of the world, also give Dutch amateurs residing abroad a role in it, and last but not least, we also want to show young people how versatile and interesting our radio hobby can be.
  The date and time of this contest are 100% simultaneous to the IARU CW Fieldday, but we are not meaning to interfere with it as the contest exchange is the same (599+serial). We hope to generate more activity on the band so both contests can benefit!
  After the contest the logs can be submitted to our website robot at: http://www.dkars.nl/index.php?pa...
  The rules for the Dutch Kingdom Contest can also be found at our website link above.
  For any further questions or comments, you can contact the DKARS Secretary via: secretaryatdkars [dot] nl
  We hope to hear you in the contest!
  73,

  Peter de Graaf/PJ4NX
  Secretary of the DKARS and contest manager

  Rules at:  http://www.dkars.nl/index.php?pa...

   
  Vote og Share
  Vote: 
  Average: 2.6 (632 votes)
 • Vælg et godt kaldesignal

  Kategori Artikel spalte: 

   

  Vælg et godt kaldesignal
  Det hører man tit, men, hvad er et godt kaldesignal?

  Det spørgsmål kan have mange forskellige svar. Man har stort set frit valg, når man skal vælge sit kaldesignal, eller call, som det også benævnes efter det engelske callsign.

   

  Lad os begynde med at definere, hvad et kaldesignal egentlig er for en størrelse.

  Det giver måske sig selv for nogen, men lad os i det fald repetere et kaldesignals opbygning.

   

  Her er et kaldesignal: OZ7AM. Det består at et præfiks og et suffiks. Præfikset er OZ7, suffixet er AM.
  Her er et andet kaldesignal:
  5P7Y. 5P7 er præfikset, Y er suffikset.

   

  I et andet land kunne et kaldesignal se således ud: DL3DXX.

  Her er
  DL3 præfikset, og DXX suffikset. Her betyder DL3 at stationen er tysk DXX er unikt for den enkelte station. Man kunne også støde på DM3DXX, da Tyskland lig Danmark har flere præfikser, der alle indikerer at det er Tyskland, der er tale om for fx DL og DM, og Danmark for fx OZ og OU.

   

  Så langt, så godt.

   

  I et tredje land kunne man måske hedde UA3AGW. Som udgangspunkt er UA3 præfiks, og AGW suffiks men, omtalte land (Rusland) er meget stort, så der har man underinddelt landet yderligere, således at UA3 henviser til en særlig region. A’et til en subregion og AW til den pågældende station. Man har altså ikke megen frihed i valg af kaldesignal her, af rent administrative årsager.

   

  Men, nu bor vi jo i Danmark, og her har vi en yderst liberal kaldesignalspolitik. Energistyrelsens kaldesignalsgenerator kan lave et tilfældigt kaldesignal til dig (når du er logget på med NemID).

  Her er en række eksempler på kladesignaler, der kan ansøges om, og som er fuldt lovlige:

   

  OZ35MV

  5P73J

  OZ934F

  OU9W3C

  5Q17B1

   

  Er disse kaldesignaler gode kaldesignaler? Det kunne være et spørgsmål om smag, og for begynderen er det ikke let at afgøre.

   

  Som udgangspunkt anbefaler ITU (International Telecommunications Union) at amatørradiokaldesignaler aldrig slutter på et tal, og aldrig består udelukkende af bogstaver. Dette har været praksis i rigtig mange år, og derfor hersker der en fremtrædende opfattelse af kaldesignaler i amatørradio, som havende følgende form: XX#YYY. Her benævner XX to bogstaver i præfikset, # et tal og YYY tre bogstaver i suffikset som i DL3DXX.

  Sådan er rigtig mange kaldesignaler opbygget.
   

  Der findes dog også former som XX#Y som i OZ5E, X#Y som i D4C, #X#Y som i 5P7Y, eller X##Y som i C52T. Dette afhænger naturligvis af det givne lands politik på området. Somme tider kan man læse licensklasse, geografisk område, årstal for licensens udstedelse eller noget helt fjerde, bare ved at se på kaldesignalet.

   

  Da amatørradio som udgangspunkt handler om kommunikation, vil det være fornuftigt at vælge et kaldesignal, der overholder disse standarder, selvom lovgivningen på området er meget liberal.

  Jeg kan derfor afsløre at min liste fra Energistyrelsens hjemmeside består af upraktiske kaldesignaler. Man vælger strengt taget sit navn, når man vælger kaldesignal, og derfor er det bedst at vælge et godt ét fra starten.

   

  I Danmark kan vi vælge mellem 5P, 5Q, OU, OV og OZ som de første to karakterer. Herefter er der frit slag så længe kaldesignalet er ledigt, og den totale længde ikke overstiger syv (7) tegn. Om et kaldesignal er ledigt, kan man undersøge her:

   

  https://indberet.virk.dk/myndigheder/stat/ENS/Ansoegning_om_tilladelse_til_frekvensanvendelse

   

  Med tanke på at den generelle opfattelse af et dansk kaldesignal er OZ#1-3X -- altså OZ efterfulgt af ét tal og dernæst ét til tre bogstaver, er dette en god model at starte med.

   

  Men, tænk også over hvor let det er at bogstavere. Prøv at sige Sierra Zulu Quebec ti gange hurtigt det skal du nok ikke have som suffiks.

  Hvad så med; Five Papa Three Sierra Zulu Quebec (5P3SZQ) lyder det godt og mundret? Ikke just.

   

  Mange er fristet til at at vælge deres initialer som suffiks. Jeg gik og drømte om OZ5ARH. Den dag i dag er jeg meget glad for at jeg ikke valgte dette. Alpha Romeo Hotel er lidt af en tongue twister, og det bliver ikke nødvendigvis nemmere for folk at huske det, bare fordi det tilfældigvis repræsenterer forbogstaverne i dit navn slet ikke ude i den store verden.  

   

  Måske du også overvejer at komme i gang med morse (CW/telegrafi). I så fald er der flere ting at tænke over. Undgå noget der indeholder for mange prikker. Se på morsealfabetet og overvej hvad der kunne lyde godt. Er du musiker er det ingen sag at høre, men jeg er meget tilfreds med mit eget:

   

  OZ7AM: ---  --.. --... .- --

   

  Det har en vis symmetri, og hviler i sig selv. Det er naturligvis også et spørgsmål om smag. Meget kan lyde godt, men ikke alt er lige let at sende:

   

  OZ5ARH: ---  --..  …..  .-  .-.  ….

   

  uha, en masse prikker! Der skal ikke rystes meget på hånden, før man får lavet for mange eller for få. Kaldesignaler der ender på E (en enkelt prik) eller K (der på morse betyder ‘kom’), er også upraktiske, da tegnene kan overhøres eller deres rolle kan misforstås.

   

  Præfikser der indeholder 5P eller 5Q er ved at blive almindelige men de skaber stadig forvirring på båndene. Min personlige holdning er at OU, OV og OZ er de bedre valg. Husk på at du får mange flere muligheder, hvis du vælger OU eller OV, da disse ikke har været tilladt ret længe, og der derfor er mange ledige kaldesignaler med disse præfikser.

   

  Selvom jeg er glad for OZ7AM, er dette M somme tider en pine, fordi Mike er så kort. A bliver ofte hørt som D (Alpha misforstås som Delta, utroligt nok). I Amager-afdelingen af EDR har vi kaldesignalet OZ7AMG. Alpha Mike Golf.

  Golf til slut er frygteligt, da mange simpelthen overhører det. Derfor skiftede vi til OZ7A, da dette blev ledigt hvilken befrielse.

  Tænk derfor også over at disse enstavelsesord i ICAO-alfabetet kan være svære at høre. Endvidere har mange danskere og udlændinge svært ved tallet 3,
  three, og 4, four, da th-lyden og det berygtede ou ikke findes i vores og mange andre sprog. Det kan blive meget trættende at gentage.

   

  Slutteligt er der noget i amatørradio der hedder contest. Dette ord, engelsk for konkurrence, antyder at det kan komme til at gå stærkt. Det er konkurrencer alle frit kan deltage i, hvor det gennemgribende formål er at lave så mange forbindelser som muligt indenfor 24 eller 48 timer og logge dem korrekt.

   

  Derfor kan man overveje om man ikke burde begrænse sig til fem tegn totalt, fx OZ7AM, eller færre, fx OU4X, for at lette afviklingen af QSO’erne og spare tid.
   

  Ét bogstav mindre sparer måske ikke så forfærdeligt meget tid ved første øjekast, men hvis du sætter dig ned og siger det tusinde gange, kan du jo prøve at tage tid på det altså er det ikke helt uvæsentligt. Det er ikke ualmindeligt at lave over 1000 forbindelser i en contest! Men, mere om dette får du en anden gang.  

   

  Lav gerne en liste over kaldesignaler, du kan lide, og overvej fordele og ulemper ved dem hver især, med tanke på ovenstående, og kog den ned til et par stykker, og gå og sig dem for dig selv. Det virker måske lidt mærkeligt, men det er i praksis et godt grundlag at tage beslutningen på.

   

  Jeg vil ikke skrive en liste af ‘gode’ kaldesignaler det ville blive for subjektivt, og det skal du selv finde ud af.

   

  Formålet med nærværende artikel er blot at hjælpe dig til at undgå de værste faldgruber

   

  Husk også at der ikke er noget i vejen for at skifte kaldesignal, dersom du finder, det du har fået er dårligt men, det er din identitet på båndene det handler om, så det er bedst at vælge noget du kan leve med fra starten. Det vigtigste er at du er glad for dit kaldesignal, men dit liv bliver meget lettere af at vælge noget letgenkendeligt, der er let at sige.

   
  Artiklens billede viser et QSL-kort fra en station med et af de mærkeligste kaldesignaler i historien, JY1 -- den tidligere konge af Jordans kaldesignal som konge kan man naturligvis hedde hvad man vil, og behøver naturligvis ikke et suffiks!
   
  Vote og Share
  Vote: 
  Average: 2.6 (638 votes)
 • Den gode gamle OZ4IT padel

  Billeder til at vise i en roterende box: 
  Kategori Artikel spalte: 
  På opfording fra flere der som jeg er vild med den gode gamle OZ4IT padel er her en rigtig tegning af den.
  Altså til dem der har lyst til selv at kaste sig ud en en gang rigtig hjemmebyg.
  HUSK at få en tung plade under den, så den står fast på bordet.

  Jan OZ4Z og jeg har planer om i nær fremtid at lave et mindre antal af dem.

  Man kan med fordel udskifte selve vingerne med plast materiale.
  Jeg har selv lavet noget ud af et stykke hårdt plexi-glas.
  Hjalmar OZ1JHM og Kim OZ2A har leget med at lave lidt mere optimale vinger til forskellige "keyers".

  Det er stadig min favorit padel når der skal køres mange QSO'er og rigtig stærkt.
  Den har også fundet en lille fan skare i udlandet. 
  Antoine 3D2AG ville næsten ikke give slip på min da han besøgte os fornylig.

  God fornøjelse.
  VY 73's

  Kenneth OZ1IKY   
  Vedhæftede filer
  Vote og Share
  Vote: 
  Average: 2.5 (953 votes)
 • CW-HJØRNETS morsekursus

  Kategori Artikel spalte: 
  Tags: 

  CW-hjørnets morsekursus er velkendt og gennemprøvet
  .
  Det har været solgt til private og biblioteker i en kassettebåndsudgave, og været brugt ved aftenskoleundervisning i mange år. Kassettebåndenes tid er forbi, og morsekursets tekster anvendes  med et PC program.
   
  Det unikke ved teksterne er:
  Lærings rækkefølgen af alfabetets tegn, tager hensyn til tegnenes sværhedsgrad og mulige forveksling med hinanden. Rækkefølgen er valgt, så sværhedsgraden er nogenlunde konstant i indlæringsforløbet, samtidig med at bogstaver som let forveksles, har størst afstand.
  Der er indført ord, så snart det er muligt. Derved undgås det plateau (lærings stilstand), som ofte forekommer ved overgang fra krypto til meningsfuld tekst.
  E, en prik, kommer allersidst – det er det letteste tegn af dem alle, så det skal der ikke bruges tid på.
  Der er et instruktionshæfte, som udførligt beskriver faldgruber og måden man skal gå frem på.
   
  Det unikke ved PC programmet er bl.a :
  En behagelig lyd (sinustone)
  Konfigurerbart
  Farnsworth forsinkelse
  Har Æ, Ø og Å
  Bruger ”notesblok” /”notepad” filer
   


   
  Vedhæftede filer
  Tilhørende filer: 
  Vote og Share
  Vote: 
  Average: 2.6 (790 votes)

Sider