1 post / 0 nye
Vedtægterne er på valg

Om en uge samles Repræsentantskabet, og skal i den forbindelse behandle forslag til vedtægtsændringer.
Dette år er et af forslagene bestilt af RM 2016, og OZ7S har udarbejdet kommissoriet, foreslået deltagere til dette udvalgsarbejde, samt leveret resultatet af udvalgets arbejde.

Retningslinien for udarbejdelse af dette forslag var givet af RM 2016.

Når jeg gennemlæser dette forslag til vedtægtsændringer må jeg med beklagelse bemærke, at der refereres til en paragraf, der ikke eksisterer, og at der i enkelte tilfælde er manglende overensstemmelse med hensyn til nogle af ordvalgene i dokumentet, hvilket kan give anledning til nogen misforståelse og være til besvær for læsningen.

Med beklagelse bemærker jeg også, at der ikke er skabt yderligere klarhed over krydsningen mellem de tidligere paragraffer, § 14 Stk. 3 og § 22 Stk. 1. (HR konflikten).

Endvidere er der 2 markante ændringer, der rækker videre end det mandat til oprensning af vedtægterne som RM 2016 gav udvalget.
Den ene drejer sig om tilføjelsen af § 14 Stk. 1C vedrørende godtgørelse af rejse- og transportudgifter mv. til (hovedbestyrelses)medlemmerne.
Den anden drejer sig om ændringen af de kritiske revisorers arbejdsopgave, der således overføres til en faglig revisor.

På baggrund af de direkte fejl i vedtægtsforslaget, forståelsesgraden ikke er øget markant på navnlig et vigtigt område samt, at udvalget er gået ud over sit mandat, kan jeg ikke anbefale vedtægtsforslaget vedtaget i den fremlagte form.

 

- o -


Der er endvidere fremlagt endnu et omfangsrigt forslag til vedtægtsændringer, som RM 2017 skal behandle.
Det drejer sig om forslaget fra Istvan og Claus.

Omkring udarbejdelsen af dette forslag bemærker jeg i særdeleshed, at forslaget blev fremlagt på foreningens forum således, at et af demokratiets vigtige redskaber, debatten kunne komme i gang, og at Istvan og Claus i høj grad har forstået samarbejdets svære kunst, og tilført nogle rettelser undervejs.

Der står nu et solidt gennemarbejdet forslag til vedtægtsændringer, der i særdeleshed gør op med det hidtidige tresøjlede valgsystem til fordel for et mere hierarkisk valgsystem, hvor medlemmerne i regionerne vælger et repræsentantskab, og repræsentantskabet af sin midte vælger formand og bestyrelsesmedlemmer. Derved får repræsentantskabet et solidt greb i nosserne af både formand og bestyrelse, idet de selv har valgt dem.

Også på et andet punkt gør forslaget sig interessant. Det drejer sig om den ”højeste myndighed”, der populært sagt er på vandring afhængig af hvem, der er ”sat”. En efter min overbevisning en fornuftig nyskabelse, idet man ikke kan udføre en myndighedsopgave uden, at en forsamling er sat eller i det mindste aktiveret f.eks gennem afstemninger.

En anden nyskabelse er, at en del af det hidtidige stof i vedtægterne er fjernet. Det drejer sig om det stof, der efter min opfattelse ikke behøver 2/3 dels flertal, men med fordel kan nøjes med almindeligt flertal. Derved bliver selve vedtægterne langt mere fremtidssikret.

Forslaget udmærker sig også ved præcisering af Hovedredaktørens ansættelsesforhold.

På et meget tidligt tidspunkt i processen har jeg udtrykt, at jeg synes, at timingen af dette forslag ikke var god, idet RM 2016 havde iværksat en oprensning af de nuværende vedtægter.
Jeg må nu erkende, at timingen ikke kunne være bedre, og jeg beklager samtidig min helt utrolige naivitet med hensyn til det af RM 2016 bestilte udvalgsarbejde, der på ingen måde, i sin nuværende form, tilfredsstiller min opfattelse af et juridisk dokument.

Jeg støtter på baggrund af ovenstående fuldt op om forslaget fra Istvan og Claus. Og kan til trods for, at jeg har fundet et par stavefejl, som jeg dog ikke tillægger nævneværdig betydning, anbefale mine repræsentanter at stemme for dette forslag velvidende, at der forestår et større arbejde med hensyn til implementeringen.

Med et ønske og et rigtigt godt repræsentantskabsmøde.

5
Your rating: Ingen Average: 4.7 (12 votes)