19 posts / 0 nye
Seneste indlæg
Vedtægter ?
Kom også til at kikke på datoen og på en eller anden snedigvis skal vi igen afsted i uge 42.
Tænker at man måske burde overveje om man kunne flytte RM således, at det ikke rammer skoleferierne. At man rammer efterårsferien kunne afholde nogen fra at bidrage til foreningen.
 
Jeg har brugt lidt tid på at kikke på begge forslag, og har kommentarer til disse.
 
Forslaget fra vedtægtsudvalget:
Det er ikke ændret meget, der er nogle ting der er blevet gjort mere tydeligt i vedtægterne. Således at det tydeligt fremgår at RM ikke bestemmer noget specielt, eller har sanktionsmuligheder over for HB eller en formand.
Er vedtægterne blevet lettere at forstå, ikke i min optik, der er forsat flere gentagelser i vedtægterne.
 
Forslaget fra Istvan og Claus
Nej det er ikke fejlfrit, der er flere steder hvor man nok burde foretage lidt ændringer. Men vedtægterne kan ud fra min opfattelse det forslag anvendes.
Forslaget gør også tydeligt op med hvem der bestemmer i EDR, dette ved at lægger op til at det er RM der vælger HB og FM.
 
Men jeg tænker fremad på det kommende RM er 3 udfald vedr. vedtægter.
 
  1. RM vælger at beholde de vedtægter der foreligger på nuværende tidspunkt. Dette betyder at vi har tabet et år, i forhold til de ændringer som var oppe til sidste RM, det hvis de ikke er indsendt først behandles på næste RM.
    Dette er i min optik ikke holdbart, men kan være en frygt.
     
  2. RM vælger at godkende vedtægterne fra 7S, vi beholder de dårligdomme der ligger i de nuværende vedtægter, men får heller ikke her de ændringer som var oppe ved sidst RM med. Hvis der er fremsendt vedtægtsændringer til de nuværende skal vi til at kikke rundt omkring hvad disse betyder i forhold til ændringer som der er lavet.
     
  3. RM vælger at godkende vedtægterne fra 1EYZ, der kommer nogle vedtægter som flytter magten i EDR til den øverste myndighed. Vedtægterne vil sandsynligvis når disse er vedtaget, kræve noget mere at RM, både nu og fremadrettet. Men jeg tror personligt på at det er den rigtige retning.
 
Jeg mener det er vigtigt at det ikke kun er HB der er aktive, men også at vi får RM aktiveret meget mere. Der er naturlig en række forretningsordner der skal beskrives, men tænker at der er flere der kan være behjælpelig med dette. Meget af dette arbejde kan klare via elektroniske hjælpemidler. Tænker at meget af både HB og RM arbejdet kan klare på denne måde. Men det er naturligvis ikke alt, så der skal forsat være face2face møder.
RM bør også være det naturlige sted for HB at søge hjælp.
 
VY 73 de OZ7ABM
Finn Holmegaard
RM Midtjylland.
5
Your rating: Ingen Average: 5 (6 votes)
Helt spildt har året i min optik ikke været. Det har været lærerigt på et par områder.
Forudsætningen for udvalgsarbejdet var, at strukturen ikke måtte ændres og, at resultatet formodentlig skulle skabe vedtægter, der var lettere at overskue. Men derudover blev det ikke præciseret om f.eks, der skulle indføres sanktionsmidler (som f.eks udskrivning af valg), hvis "Den højeste Myndighed" skulle finde det nødvendigt at udtale mistillid til Formand og Bestyrelse.
For det kan godt lade sig gøre, at vælge i de kendte 3 søjler, og samtidig have mulighed for, at den ene søjle har sanktionsmidler overfor de 2 andre søjler, uden at det er dem, der har valgt dem. Det skal "bare" indskrives i vedtægterne.
Det lærerige i det ovenstående må være, at RM bliver klarere i mælet om, hvad de vil have.
Det næste lærerige område som jeg vil påpege, er det uhensigtsmæssige i, at et udvalgs kommisorie forfattes af den, som man har tiltænkt sig som formand for udvalget, og kommissoriet "godkendes" af en anden søjle end den, som bad om udvalget. Også her må RM være klarere i spyttet.

Idet forudsætningen var, at strukturen ikke måtte ændres, må status for udvalgsarbejdet ved RM være, at man enten vælger udvalgsarbejdet, og derved ikke taber ansigt eller, at man går mere ind i rollen som "Øverste Myndighed og vedtægtsbesluttende myndighed", og overvejder om udvalgsarbejde overhovedet har skabt det, som RM ville.
Hvis der ikke er skabt det, som RM ville må seancen gå om med endnu et udvalgsarbejde og denne gang med et mere klart mål for udvalgets arbejde.
Jeg vil i øvrigt mene, at tidshorisonten for et fornyet udvalgsarbejde godt kan minimere ret så kraftigt således, at et ekstraordinært RM kan indkaldes i denne valgperiode, så eventuel vedtagelse kan have effekt til valg 2018.
Jeg nægter at tro på, at selv den amerikanske forfatning tog år om at skrive.

Med hensyn til vedtægtsforslaget fra 1EYZ anser jeg det for så hullet, at der nødvendigvis må ændres allerede i forbindelse med en eventuel godkendelsesprocedure. At tilrette vedtægterne i forbindelse med godkendelsesproceduren vil jeg imidlertid anse for for urealistisk at gøre på et seriøst højt niveau, hvorved resultatet let kan ende som noget makværk.

Når jeg støtter 1EYZ forslagets idé skyldes det netop strukturændringen. Det med, at RM blandt sin midte vælger Formand og HB.
Og jeg tænker ikke nær så meget på kontrol- og sanktionsmetoderne, der er lettere at håndtere ved dette forslag. Jeg tænker mere på, at jeg finder det useriøst for mig som sofamedlem at skulle vælge formand og bestyrelse udfra halve OZsiders valgskrifter. Så er det trods alt lidt bedre for mig og væsentligt bedre for formand- og hovedbestyrelsesvalget, at jeg vælger Repræsentanterne i blinde.

 
Your rating: Ingen Average: 4.7 (3 votes)

de OZ7XF / Allan

På et enkelt område udemærker vedtægtsudvalgets resultat sig markant.
Det drejer sig om, at revisionen af årsregnskabet er flyttet fra de kritiske revisorer til den faglige revisor.
Desværre er de kritiske revisorers arbejdsområde ikke ændret således, at de skal foretage deres kritiske revision i forhold til det af Repræsentantskabet vedtagne budget.
At lade de kritiske revisorer undersøge, hvorvidt alle større poster har hjemmel i Hovedbestyrelsens tagne beslutninger giver ikke længere nogen mening, idet den arbejdsgave, det at undersøge om årsregnskabet har hjemmel i det af Hovedbestyrelsen tagne beslutninger ganske glimrende kan og bør foretages internt i Hovedbestyrelsen.
Det er langt mere interessant for foreningens sofamedlemmer og Repræsentantskab at få klarlagt om Hovedbestyrelsens tagne beslutninger er ioverensstemmelse med det af Repræsentantskabet vedtagne budget og ikke mindst tilhørende aktivitetsplan. En sådan revision ses bl.a i vort lands styreform ved anvendelsen af Statsrevisorerne:
http://www.ft.dk/da/ofte-stillede-spoergsmaal/strev_hvad-laver-statsrevisorerne

Og igen er det min overbevisning, at valgte skal referere til dem, som har valgt dem. Det gælder således også for de kritisk valgte revisorer, at de skal referere til Repræsentantskabet og ikke til Formanden.
Ligeledes anser jeg udpegelsen af den faglige revisor som et rent Hovedbestyrelsesandragende, idet det er dér samarbejdet, tilsynet, kasseeftersynet og interaktionen om udarbejdelsen af årsregnskab foreligger.
Your rating: Ingen Average: 4.7 (3 votes)

de OZ7XF / Allan

Istvan 1eyz og undertegnede har med vores vedtægsforslag bestræbt os på at skille pricipper og administration ad. Vi har fundet inspiration i bl.a. FDMs og DNs vedtægter. Den største ændring er fra et to-kammer til et et kammer system ved, at det nu er RM der vælger HB og formand. Dermed kommer HB og og RM tættere på hinanden, og der sikres større ejerskab til beslutningerne. Den daglige styring og struktur af foreningen påvirkes meget lidt, og valgperioder m.m. bibeholdes. Forslaget forudsætter, at der udarbejdes en ny forretningsorden, hvor administrative procedurer beskrives. 
Vi svarer meget gerne på spørgsmål om forslaget.
 
5
Your rating: Ingen Average: 5 (3 votes)

Claus OZ1FDH

Hej Claus

Jeg har fuld forståelse for og er en stærk tilhænger af metodefrihed, hvor man lader aktørerne tilrettelægge egne arbejdsgange. Men samtidig er jeg tilhænger af kontrol og sanktionsmidler.
Jeg føler ikke, at jeres forslag lever op til til nogle af disse parametre, idet Repræsentantskabet skal vedtage en forretningsorden, hvilket er arbejdsgange, for Hovedbestyrelsen. Lad dog HB være ansvarlig for den af dem udarbejdede forretningsorden. Ellers fritages HB for ansvar, hvis det skulle vise sig, at forretningsordenen skulle være utilstrækkelig, og kan derfor ikke fjernes ved mistillidsvotum.
Formanden er stort set fredet gennem § 8 Stk. 3, mistillidsparagraffen grundet, at denne skal fremsættes af mindst 20 medlemmer af repræsentantskabet (det er godt nok mange og forudsætter, at der er valgt et fuldt repræsentantskab, og de stadig er i repræsentantskabet på tidspunktet) senest 1 uge før repræsentantskabsmødet (hvilket vil sige, at mistillid ikke kan opstå under repræsentantskabsmødet). (Og hvad med resten af hovedbestyrelsen. Kan repræsentantskabet ikke udtale mistillid til dem). (Og hvad, hvis næstformanden fungerer som formand, hvad så). Hele idégrundlaget med den struktur, hvor repræsentantskabet vælger formand og hovedbestyrelse må være, at udskiftning af formand og hovedbestyrelkse kan foregå, når behov opstår.
I § 11 undrer det mig, at anden sætning er en såkaldt "derudover-sætning".
§ 12. Hvilke type(r) revision skal revisor(erne) udføre?

 
Your rating: Ingen Average: 4.5 (2 votes)

de OZ7XF / Allan

Hej Allan,
HB og alle øvrige udvalg laver deres egen forretningsorden (§ 15 stk. 1). Den enkelte forretningsorden skal godkendes af RM, men ellers er både HB og udvalg ifølge forslaget 100% ansvarlige for at udforme og opretholde deres forretningsorden og passer deres daglige arbejde selv. Vi syntes det er et fornuftigt princip, at RM skal godkende forretningsorden, det sikrer konsistens og er samtidig et "korrekturcheck".

HB kan fjernes ved valg. Det bør ikke kunne foregå "efter behov" -man risikerer isåfald en "Polsk rigsdag" med kaos i foreningens ledelse. Vi har diskuteret om man skulle indføre et egentligt mistillidsvotum til HB som en mulighed. Men vi skønnede, at når RM vælger HB, så må man antage, at RM og HB også kan samarbejde i min. 2 år, hvorefter hele HB er på valg. Vi har skelet til DN, hvor der heller ikke er mulighed for mistillidsvotum til bestyrelsen, men kun til formanden.

Der skal ifølge forslaget 20 RM medlemmer til at stille et mistilldsvotum mod formanden. Det svarer til 3/4 af medlemmerne. En så voldsom beslutning som at vælte formanden kræver et stort flertal for at komme på dagsordenen. Bemærk, at vedtagelse sker med almindeligt flertal. Et mistillidsvotum kræver god og dyb overvejelse, derfor er der ikke mulighed for at stille det direkte på et RM, og det skal indsendes 1 uge i forvejen.

Situationen hvor RM ikke har tillid til hverken formand eller næstformand, er hypotetisk, og vi kan ikke mindes den nogensinde har været aktuel. Foreningen skal for at kunne fungere ved f.eks retshandler altid have en formand. Hensynet til dette bør komme forud for en hypotetisk situation hvor RM ikke kan komme overens med hverken formand eller næstformand.

§11 Derudover eller "også", giver samme mening for sætningen. 

§12 revisorerne skal revidere årsregnskabet ganske som beskrevet. Det foregår efter gældende regnskabspraksis og lovgivning herom.
Your rating: Ingen Average: 4 (1 vote)

Claus OZ1FDH

dobbelt post slettet
No votes yet

Claus OZ1FDH

DR OM Finn
Det er dejligt, når et repræsentantskabsmedlem tager sit arbejde alvorligt og ytrer sig. 
Jeg har selv brugt en del tid, på at læse dels resultatet af vedtægtsudvalgets arbejde, og dels det helt nye vedtægtsforslag, som 2 medlemmer har lavet.
Jeg fornemmer, at du ikke er særlig begejstret for vedtægtsudvalgets arbejde.
Må jeg lige gøre dig opmærksom på, at de har lavet præcis det, som repræsentantskabet bad dem om, og hvis du finder, at der fortsat er uklarheder eller gentagelser, så synes jeg, du skulle præcisere, hvor det er, du finder den er gal.
Må jeg også minde dig om, at repræsentantskabet vedtog enstemmigt (altså også dig selv), at det kun var en opretning - ikke en ændring - der blev bestilt.
Repræsentantskabet bestilte ikke ændringer i struktur eller opbygning af EDR.
Jeg mener derfor ikke, du kan tillade dig at sige, at vi har tabt et år. 

Med de eventuelle yderligere opretninger, som du eller andre måtte foreslå, så håber jeg da, at du vil stemme for disse nu tydeliggjorte vedtægter.
De er da alt andet lige bedre end de nuværende.
Når det er sket, så kan repræsentantskabet kigge på ideerne i det forslag Istvan og Claus har fremsendt.
Jeg mener lige som andre her i tråden, at det er et meget ufuldstændigt forslag, som repræsentantskabet ikke på sit møde i oktober kan rette op på/gøre brugbart.
At vedtage dette som EDRs nye vedtægter, vil i min optik være at kaste EDR ud i kaos.

Blot et enkelt eksempel (af mange): Der står at der skal være 32 medlemmer i repræsentantskabet. Heraf skal de 7 vælges til HB og formand og der skal vælges 3 suppleanter. Skal disse 7 + 3 så udtræde af repræsentantskabet, og hvem skal erstatte dem?
Hvad hvis et eller flere af disse trækker sig fra HB - eller bliver afsat af repræsentantskabet, skal de så genindtræde i repræsentantskabet, og hvem skal så "smides ud"
Hvis nu, hvis et hovedbestyrelsesmedlem ( eller et repræsentantskabsmedlem) flytter til en anden region i valgperioden, skal vedkommende så udtræde af rerpræsentantskabet, og skal han/hun, hvis vedkommende er valgt til HB eller formand, så udtræde af HB ? .
Hvad, hvis der ikke er opstillet nok, eller der ikke i repræsentantskabet kan findes 7 personer til HB.
Alle sådanne forhold kan vel ikke bare være beskrevet i en forretningsorden; men skal fremgå af vedtægter.

Til slut:
Hvad skal vi med nye vedtægter.?
Vi kan bruge et - eller flere - år til igen at diskutere vedtægter. 
Var der ikke på RM stemning for, at nu rettede man de vedtægter op, og så ville RM ikke beskæftige sig med vedtægter de næste mange år?
Det er ikke vedtægterne, der er EDRs problem eller der begrænser EDR i initiativer og aktiviteter.

Vy 73

Flemming, OZ8XW
Hovedbestyrelsesmedlem


 
2
Your rating: Ingen Average: 2 (7 votes)

oz8xw

DR OM Flemming

Dårlige vedtægter kan være medvirkende til at begrænse en forenings initiativer og aktiviteter. Dels spildes meget god tid på at forholde sig til dårlige vedtægter, og dels kan dårlige vedtægter føre til unødige økonomiske udgifter for foreningen.
Også med hensyn til fastholdelse af medlemmer og tilmed i forbindelse med nye medlemmers lyst til både optagelse og lyst til at bidrage til foreningen kan dårlige vedtægter have betydning. For det er i vedtægterne strukturen er beskrevet, og er strukturen ikke egnet til inddragelse af medlemmer vil det have den naturlige følge, at medlemmerne ser sig overhørt og frafaldet øges og lyst til deltagelse mindskes.
Som jeg ser det, er foreningen ikke i krise indenfor de næste 10 års tid med hensyn til medlemstallet. Hus og have med ansatte kan meget vel fungere godt med helt ned til 500 medlemmer med et kontingent noget større end det nuværende. Men så kan der ikke samtidig udgives et trykt blad. Også her er foreningens vedtægter af betydning.
Men ovenstående kan vi to sikkert og forhåbentlig få adskillige år til at gå med at debatere. Det skaber blot ikke nye medlemmer.

Når ovenstående er skrevet føler jeg imidlertid trang til at konstatere, at foreningen derudover er ganske sund, da dens ledende organer incl. udvalg er fyldt op med engagerede medlemmer.
Om disse engagerede medlemmer så også er engagerende kunne jeg godt fristes til at overveje på et senere tidspunkt.

Jeg kunne først og fremmest fristes til at stille spørgsmålstegn om, hvorvidt vedtægtsudvalget har fuldført det opdrag, som blev givet af Repræsentantskabet, tilfredsstillende.
Med hensyn til fastholdelse af den nuværende struktur må jeg sige, at udvalget har løst den del af opgaven tilfredsstillende. Men om omrokeringen af terningens øjne ligefrem har gjort forståelsen bedre, vil jeg imidlertid tillade mig at tvivle på.
At fastholde strukturen er ikke ensbetydende med, at der ikke ville kunne tages fat på de problemer omkring tolkningen som opstod i OZ5HZ perioden. I respekt for OZ5HZ må en sådan periode ikke kunne gentages.
Hvor lille må hovedbestyrelsen blive og hvorledes suppleres den. Er der sket nogen vedtægtsændring her. Ikke som jeg ser det.
Lønnet ansat i hovedbestyrelsen. Her blev godt nok bimlet ret godt frem og tilbage i forhold til hvad vedtægterne gav udtryk for. Vel afsluttende med, at en sætning vistnok var røget ud. Mange i den debat undlod dengang at dokumentere deres påstande.
Jeg vil givetvis kunne finde lidt flere vedtægtsproblemer, der dukkede op i omtalte periode.
Har vedtægtsudvalget løst disse problemer. Svaret for mig er et ganske klart, Nej.

Repræsentantskabets forudsætning for henlæggelse af et større antal fremsatte forslag til vedtægtsændringer var nedsættelse af et vedtægtsudvalg, men der blev ikke forudsat noget om, at vedtægtsudvalget skulle forsøge at inkorporere disse i vedtægtsudvagets forslag.
Jeg vil derfor undlade at bedømme udførelse af opgaven på dette område.

Kun på et enkelt punkt udmærker vedtægtsudvalget sig med fornyelse. De af repræsentantskabet valgte kritiske revisorers arbejdsopgave er mindsket radikalt.
Der skal ikke herske tvivl om, at jeg ikke bryder mig om den ændring, hvilket vil fremgå mere detaljeret i mine andre skriverier på dette forum.

Der, hvor det nok for nuværende er væsentligt for foreningen at tage fat, er omkring informationsudvalget, og hvad dette informationsudvalg skal lave, og hvem det skal bestå af.
For mig er det temmelig klart, at sålænge foreningen magter udgivelse af et foreningsblad, må hovedredaktøren, det vil i forhold til vores vedtægter sige den medieansvarlige, som minimum være født medlem af dette udvalg. Tilsvarende gør sig gældende for et web-udvalgs ledende medlem.
Men jeg mener ikke, at man skal stoppe her. Man kan nok med fordel se information lidt bredere. For eksempel så bredt til også at indbefatte det ledende medlem af contestudvalget og meget mere. For det er også information om disse udvalgs aktiviteter, der er af interesse for foreningens medlemmer, og dermed også for kommende medlemmer.
Vi skal kommunikere os til styrkelse af det nuværende medlemstal. Det er det, som vi skal blive bedre til.

Også omkring de forskellige udvalgsarbejder kunne jeg se det formålstjeneligt, at nærlig samtlige udvalg anvendte foreningens medier i langt højere grad end tilfældet er for nuværende. Det kan ikke være meningen med disse udvalg, at vi medlemmer skal bimle med at glo dagsordener til hovedbestyrelses- og repræsentantskabsmøder igennem for at få information. Information, der for udenforstående ofte vil være utilgængelig.
Ligeledes ville jeg se det som et positivt tiltag, at de ved fremstillingen af foreningsbladet faste og yderst seriøse spalteredaktører deltog lidt mere aktivt med stof på foreningens hjemmeside. Det er vigtigt det her! Hjemmesiden og internettet er generelt det sted hovedparten af nutidens yngre generation søger førsteoplysninger. Det er dér, den vordende radioamatør kan blive bekendt med, at hobbyen eksisterer og ikke mindst møde foreningen. Vi kan ikke leve med, at udelukkende vore sønner, døtre og børnebørn bliver radioamatører.
Og endelig, at der blev en langt større sammenhængskraft mellem udvalg og spalteredaktørerne.
Alle disse tiltag kan foretages helt uden vedtægtsændringer. Det eneste, det kræver, er viljen. Viljen til fremdrift for foreningen, fremfor afviklingstankegange og afviklingskampagner.
5
Your rating: Ingen Average: 4.6 (7 votes)

de OZ7XF / Allan

Hej Flemming,

Det er meget logisk. Når man vælges til HB eller formand fra repræsentantskabet, så er man selvfølgelig ikke længere medlem af dette. Suppleanter udtræder selvfølgelig først af repræsentantskabet når de indtræder i HB. Valget gælder for 2 år, om man så flytter eller ej, så er man stadig valgt for samme region. Det er kun formanden som kan afsættes før tid som beskrevet i vores forslag.
 
5
Your rating: Ingen Average: 4.2 (6 votes)

Claus OZ1FDH


Hej Claus

Det kan godt være, du synes, det er logisk; men et sæt gode vedtægter indeholder også bestemmelser om alt det logiske.
På et eller andet tidspunkt er der nemlig en situation, hvor det ikke for alle parter synes så logisk.

I øvrigt mangler du at forklare, hvad man gør, hvis der mangler repræsentantskabsmedlemmer fra en region eller generelt, eller hvis et HB-medlem afgår i utide og suppleanten ikke ønsker at indtræde eller man ikke har kunnet vælge en suppleant.
Jeres vedtægter beskriver heller ikke hvilken forholdstalsmetode, der skal anvendes ved valget af repræsentantskab.
Men der skal man måske også bare bruge sin logik?

Vy 73

Flemming, OZ8XW

 
3
Your rating: Ingen Average: 2.2 (6 votes)

oz8xw

Sider

Topic locked