2 posts / 0 nye
Seneste indlæg
Skønne spildte kræfter
Skønne  spildte kræfter
 
af OZ5RB, Hans E. Bonnesen
 
For et par dage siden modtog jeg vort elskede medlemsblad OZ # 9/2017, der denne gang  var på 49 sider.
Stor var min forbløffelse, – en forbløffelse som hurtigt vekslede mellem vrede, opgivenhed, ærgrelse og raseri.
Det, som i den grad fik mig til at  reagere, var ganske enkelt, at man –  i anledning af den tilstundende repræsentantskabsforsamling –  udsender et blad, hvor 51 % af pladsen er helliget minutiøst udpenslede vedtægts forslag; et emne som jeg er sikker på, ikke interesserer den almindelige danske radioamatør et levende suk.
 
Man sidder tilbage med et desorienteret udtryk i ansigtet, hvor man stiller sig selv spørgsmålet:
” Hør engang her !– Drejer det sig om et internationalt industriforetagende i milliardklassen, eller det ganske enkelt en hønseavlerforening, hvor nogle medlemmer ikke aner, hvad de skal tage sig til i de lange vinteraftener?”
 
Denne usalige udpensling af selvfølgeligheder –der fremsendes som noget ganske nyt og uundværligt –  er ikke noget nyt, hvilket fremgår af det notat, jeg skrev for min egen fornøjelse efter at have deltaget i repræsentantskabsmødet dem 8. oktober 1986, - altså for 31 år siden !!!
 
Og for ligesom at sætte kronen på værket har man i de nye vedtægter overhovedet ikke tænkt på et ungdomsudvalg med sin helt egen forordning. Det MÅ være en svipser, idet man hele tiden taler om at få ungdommen interesseret.
 
Her er lidt af det jeg fandt interessant,-- dengang:
 
 
””På  repræsentantskabsmødet d. 8 oktober 1986 skete der epokegørede ting.
De indkaldte repræsentanter blev for tohundredogtolvte gang præsenteret for nye ændringer til de gældende vedtægter, - og de sad alle med en ejendommelig følelse af at spilde tiden. De repræsentanter, der havde været med til lignende møder i tidligere å, var klar over, hvad det var, der foregik.
For dem drejede det sig slet ikke om en følelse af at spilde tiden, de garvede repræsentanter var fuldstændig klare over, hvad det var, der var ved at ske.    
Man var for tohundredogtolvtegang i gang med – på særdeles uforpligtende og behagelig måde – at fordrive tiden indtil kaffen blev serveret, med det mest djævelsk raffinerede tidsfordriv der findes, nemlig at foretage VEDTÆGTSÆNDRINGER
                               
Vedtægtsændringer har siden 1960’erne redet EDR som en mare. Foreningens vedtægter kan nemlig  kun ændres på  repræsentantskabsmødet, og øjensynlig findes der medlemmer af vor udmærkede forening, der mener, at ændringer i disse vedtægter er af en så afgørende betydning, at man år efter år må og skal bruge 60 personers tid på dette – fundamentalt set –ganske uinteressante område.
      
Fra forskellig side har man forsøgt, at standse dette vanvid, og i stedet anvende tiden på  mere givende arbejde, arbejde der vedrørte radioamatørernes ve og vel. Disse intentioner har i mere end 30 år mødt lang og  sej modstand.
Som HB-medlem har derfor fremsat et forslag, gående ud på, at man kun hvert andet  år skulle have mulighed for at ændre vedtægter. Ideen bag dette forslag var, at så kunne man dog hvert andet år få  fred for dette nytteløse flytten rundt på kommaer og punktummer. Forslaget var meget tæt på at gå igennem.
 
I stedet vedtog man at nedsætte et STRUKTURUDVALG. Samtidig besluttede man at henlægge alle øvrige forslag til vedtægtsændringer til dette strukturudvalg.      
Repræsentantskabsforsamlingen købte sig med andre ord fred for alt ubehaget ved at sige:
"Herligt- nu er vi i hvert fald fri for dette ubehagelige arbejde, nu får de arme mennesker, vi udnævner til at sidde i strukturudvalget opgaven langt i skødet, - så  kan vi med fred i sindet tage hjem, ånde lettet op og slappe af endnu et år". Det grumme i sagen var imidlertid, at forsamlingen ikke gav det nyudnævnte strukturudvalg et sæt retningslinier, man slog blot ud med hånden og sagde:
"Lad os nu få et oplæg til en ny struktur".
 
Strukturudvalgets medlemmer har nu efter yderligere et  års arbejde fremlagt et forslag til en ny foreningsstruktur. Det er med den største sorg, at man nu må konstatere, at repræsentantskabet øjensynlig slet ikke ønsker en ny foreningsstruktur, og dette til trods for, at hele 44 RM'ere sidste år bad udvalget fortsætte arbejdet. - Det er fra flere RM'eres side blevet nævnt, at udvalget skulle have beskæftiget sig med helt andre ting, såsom  at skaffe EDR flere medlemmer. Det er her nødvendigt at påpege, at kommissoriet gik på  at skaffe foreningen  en anden s t r u k t u r, hvorved man må  forstå et andet skelet, en anden fundamental opbygning. Det var i hvert fald det  udvalget gennem to å r arbejdede på . Udvalget kan kun beklage, at det ikke lykkedes, men udvalget må  trods det sviende nederlag  fastholde følgende:
 
                                                  
1) EDR har en løs struktur.
      
2) EDR består af en hovedforening og en lang række lokalforeninger.
     
3) Hovedforeningen varetager ud over udgivelsen af OZ ca. 21 andre                                  vigtige funktioner.
    
4) Lokalforeningerne lever i det store og hele deres eget liv, og er ikke synderligt interesserede i andet end at leve dette liv, men de vil gerne nyde godt af de ca. 21 fordele som hovedforeningen kan tilbyde.
   
5) En, ifølge strukturudvalget, afgørende svaghed ved systemet er, at det er muligt at være medlem af en lokalforening, uden at være medlem af EDR.
     
6) Strukturudvalget havde som grundtanke, at enten må man stå uden for EDR, eller også må man være med i foreningsarbejdet.
Dette, som blev  udlagt med de forkætrede ord tvunget medlemskab, skabte et så dybt og øjeblikkeligt mishag  at repræsentantskabet gav strukturudvalget ordre til at pille denne tankegang ud af forslaget, da det på  repræsentantskabsmødet i 1987, blev luftet for første gang.-      
Desværre lykkedes det ikke at forklare alle de fordele, som forslaget kunne have medført, man hæftede sig kun ved den økonomiske byrde, som derved ville blive lagt på  medlemmerne.
 
 I virkeligheden lå  der et økonomisk forslag bag denne ordning, hvor man i korthed  kunne nævne:
                            
A) En væsentlig reduktion af kontingentet gennem afskaffelse af  en række
unødvendige foreningsudgifter, transportudgifter, mødeudgifter, udvalgstilskud,
porto til OZ, osv osv.
 
B) Et tilskud til lokalforeningerne fra hovedforeningen.
    
C) En mulighed for at beholde indskuddet fra nyindmeldte medlemmer.
Den fundamentale forskel ville på  længere sigt være, at man ville have fået
måske 7500 eller 8000 medlemmer i stedet for de 3800 vi har i dag.
Resultatet af det oplæg til en ny struktur, som blev fremsat på  dette års RM var som de fleste ved, en væsentlig udvandet skygge af det oprindelige forslag, ja der blev endog, på  forskellige kredses opfordring foretaget en yderligere udvanding umiddelbart  før forslaget blev endelig fremsat.-
Resultatet blev, som det vil være fremgået af rapporter fra RM, at kun 6
repræsentanter sagde ja til det ny strukturforslag, medens resten sagde nej.-
 
Man kan med fuld ret sige, at man egentlig er ganske tilfreds med den  form EDR har i dag.
 EDR's medlemmer ønsker fortsat at give et frivilligt tilskud til de radioamatører der gerne vil nyde livet  i lokalforeningerne, men som ikke ønsker at yde deres skærv til EDR's drift.                                                                                              
 
OZ5RB  ( medl. # 7414 )
Hans Bonnesen
Birkebakken 25
3460 Birkerød
 
 
4
Your rating: Ingen Average: 3.6 (5 votes)
Fra OZ4FF er modtaget:

Ja der var meget i OZ om valg og vedtægter, kunne derfor foreslå at det bliver lagt på edr.dk og de der ikke har pc kunne sende porto og SASE og få det med posten, det kan ikke være meningen at bruge OZ til det, bladet er jo ikke et debat forum
OZ4FF

Fra OZ4FF via OZ1BII
 
Your rating: Ingen Average: 5 (2 votes)

*****
Vy 73 de OZ1BII Henning
_____________________
CW er sjovt - prøv det
Contest er prikken over i'et

Topic locked