4 posts / 0 nye
Seneste indlæg
Særbehandling - uden begrundelse ...
I dagsordenen til HB-mødet i morgen kan man under pkt. 5 G læse flg. forslag fra OZ3ZU:
 
...Formandsposten I antenne udvalget er jo ubesat, og jeg har erfaret at det er der en del radio amatører der er kede af.
Jeg tilbyder mig som formand, på følgende betingelser:
Jeg ønsker IKKE at der udpeges et HB medlem som kontaktperson, jeg vil som formand forud for hvert HB møde i stedet fremsende en rapport over udvalgets aktiviteter – det er for at få kontinuitet i udvalget, og for at sikre at alle relevante informationer fra udvalget tilgår alle HB medlemmer...

Jeg vil gerne at HB, som en samlet enhed, henvender sig til udvalget, hvis de har noget at drøfte, eller har indsigelser og jeg vil gerne henvende mig til hele HB, på udvalgets vegne, med de ting jeg/vi arbejder med.

Som jeg har oplevet OZ3ZUs holdninger - bl.a. på baggrund af hans rolle som hævngerrig inkvisitor i sagen om revisorenes henvendelse til banken i 2015 - går disse på, at man til enhver tid skal overholde og respektere  vedtægter m.v.

Når jeg læser i den "Forretningsorden for HB", som var gældende indtil den nye ledelse tog over, finder jeg bl.a. flg. udsagn:

§ 10.
Hovedbestyrelsen kan nedsætte udvalg til behandling af nærmere angivne emner. Et udvalg kan suppleres med personer uden for hovedbestyrelsen. Der skal være mindst et hovedbestyrelsesmedlem i hvert udvalg. De nærmere retningslinjer for udvalgets arbejde fastsættes samtidig med udvalgets nedsættelse. Enhver  udvalgsformand er til enhver tid pligtig på begæring over for hovedbestyrelsen at redegøre for udvalgets arbejde i tiden fra sidste redegørelse og frem til forespørgselens tidspunkt – samt at redegøre for fremtidsplaner.

(min fremhævning)
 
Jeg må baggrund af ovennævnte citater konkludere, at OZ3ZU øjensynligt ikke mere går så højt op i om regler, retningslinier og sædvanlig praksis overholdes, men nu ønsker at skabe en gruppe som han egenhændigt sammensætter og  styrer.
Jeg synes at OZ3ZUs oplæg oser langt væk af mistillid til den af medlemmerne valgte ledelse og vil derfor anbefale HB at takke pænt nej til OZ3ZUs "tilbud".
 
/søren/4zat

 
5
Your rating: Ingen Average: 4.2 (5 votes)
Kommisorium for Antenneudvalget.
Organisering Antenneudvalget nedsættes af EDRs HB, der også udpeger udvalgets formand.
Udvalget består af et HB medlem og fem medlemmer, et medlem fra hver region. Ved udskiftning af udvalgets medlemmer kan det siddende udvalgs medlemmer pege på afløsere.
Formanden er ansvarlig for, at antenneudvalget har den nødvendige synlighed i EDR, herunder på EDRs hjemmeside og i OZ samt udarbejdelse af den årlige rapport til RM. Rapporten skal indeholde en oversigt over opnåede resultater og en målsætning for det kommende år.
Antenneudvalget bør kunne anvende moderne kommunikationsformer (e-mail, web samarbejdsrum mm.) som sikrer, at der tages størst muligt hensyn til, at arbejdet foregår frivilligt i fritiden og over et stort geografisk område, samt at antenneudvalget kan bevare sit erfaringsgrundlag, selv om udvalgsmedlemmer over tid udskiftes.
I forbindelse med budgetlægningen i EDR skal antenneudvalget ansøge om midler, ressourcer og værktøjer til arbejdet i det kommende år, herunder til rådgiverbistand, rejseaktivitet, web faciliteter mm.
HB medlemmet fungerer som kontaktperson mellem antenneudvalget og EDRs HB.
 

Udvalgsmedlemmer:

Formand & HB kontakt: Vakant -
  OZ6OM Bjørn Madsen oz6omatedr [dot] dk  Odense
  OZ9MM Palle Mogens Kruse oz9mmathamradio [dot] dk  Bagsværd
  OZ6KH Villy Hansen oz6khathansen [dot] mail [dot] dk  Grindsted
  OZ4OW Kjeld Nielsen oz4owatedr [dot] dk / bro27atoutlook [dot] dk  Bornholm
  OZ0ST Svenerik Ternesø Jensen statozweb [dot] dk  Viby Sj.

Måske er OZ3ZU's forslag ment som et skub til HB så de får tjek på udvalget.
Måske er forslaget ment alvorligt og så er det da bare at tage en snak med OZ3ZU og takke for hans tilbud om at hjælpe og så få det udvalg op at køre efter de regler som er fastsat i kommisoriet. OZ3ZU kan selvfølgelig ikke udelukke HB fra arbejdet.

Men det hele må vel starte med at HB vælger et medlem til HB kontakt som så kan samle en gruppe antenneeksperter rundt i regionerne.
 
3
Your rating: Ingen Average: 3 (2 votes)

*****
Vy 73 de OZ1BII Henning
_____________________
CW er sjovt - prøv det
Contest er prikken over i'et

Til antenneudvalget har vi behov for nogen som kender offentlig administration og som kan "tale" med embedsmænd i kommunerne. Der skal spises rigtig meget "rugbrød". Ifald foreningenhavde frie midler ville det være oplagt økonomisk at understøtte dette.  

Der er også på tværs af EDR, behov for et lobbyarbejde som forklarer hvad amatørradio er (det er ikke farligt :) og hvorfor det ikke bare er en hobby som alle andre, men også en indgang til naturvidenskab, international forståelse og tolerance på tværs af landegrænser, sociale skel, politik og religion
5
Your rating: Ingen Average: 4.7 (7 votes)

Claus OZ1FDH

Udvalg og udvalg...

​Jeg synes at man skal passe på med omfanget af opgaver man pålægger HB medlemmer. Der er selvfølgeligt udvalg hvor HBs tilstedeværelse er nødvendigt f.eks. forretningsudvalget, informationsudvalget og måske nogle enkelte mere. Men det nytter ikke noget at HB skal være repræsensteret i alle tænkelige og utænkelige udvalg. Lad HB deltage i de politiske og økonomiske udvalg og lad resten ligge hos arbejdsomme medlemmer med passende kompetance. Komisoriet for de enkelte udvalg skal godkendes af HB eller RM hvis det er en af de tunge af slagsen men så må de mennesker der deltager tage over derfra. Vi er trods alt, i hvert tilfælde de fleste af os, fornuiftige mennesker og hvis folk har sagt ja til at udføre et stykke arbejde så lad fornuften sejre og lad de folk arbejde ud fra de rammer der er givet i komisoriet. Lad HB passe det de er valgt til.
 
5
Your rating: Ingen Average: 5 (8 votes)

73 de OZ1EYZ
Istvan

Topic locked