3 posts / 0 nye
Seneste indlæg
Øverste myndighed
Da OZ8XW i sin opfordring til medlemmerne, http://www.edr.dk/da/forum/ofordring-til-alle-edr-medlemmer synes at være noget uklar omkring begrebet: "højeste myndighed", er der hjælp at hente i OZ6XV´s responsum, der blev forelagt på repræsentantskanbsmødet d 11 oktober 2015, hvorfra er sakset:
 

"1.: Har RM efter de nu gældende vedtægter nogen beføjelser i forhold til formand og HB?

Ja, men kun i det omfang disse beføjelser er klart defineret, f.eks. i vedtægternes §§ 1,4,8,9 og 14. Formanden (FM) og HB har sit mandat direkte fra medlemmerne og ikke fra RM. Derfor kan FM og HB fortsætte i det nye "system" indtil deres valgperiode slutter; men med de nye vedtægter forsvinder den nuværende valgmetode, idet det nye Årsmøde overtager kompetencen til at vælge HB.

At man i de gældende vedtægter siger, at RM er EDR´s "øverste myndighed" er en tom floskel. Disse ord er der kun dækning for i de klart definerede beføjelser, som RM har.".

"En tom floskel".
Stemmer RM 2018 til fordel for det af OZ7S udarbejdede forslag til vedtægtsændringer minimeres Repræsentantskabets myndighed endnu mere, idet de valgte kritiske revisorers arbejdsområde mindskes betydeligt. Så betydeligt, at jeg vil tillade mig at betragte også de kritiske revisorer som en tom floskel, hvis OZ7S forslaget vedtages.

OZ8XW afslutter med den mere løssluppen kommentar:
 "Den højeste myndighed i en forening er i sidste ende foreningens medlemmer.".
En kommentar som jeg gerne vil kommentere med at tilføje, at der er væsentlig forskel på, at medlemmerne har valgret hvert andet år og på det at være højeste myndighed som f.eks en generalforsamling, der ved sin samling, ordinær eller ekstraordinær, kan vælge ny formand og bestyrelse.
Det af OZ7S udarbejdede forslag ændrer ikke på forholdet omkring Højeste Myndighed. Det er stadig samme tomme floskel, som OZ6XV påpeger i sit responsum.

Kommentarer til mit indlæg er yderste velkomne!

5
Your rating: Ingen Average: 4.9 (10 votes)
Hej Allan, OZ7XF

Tak for dine altid præcise analyser og klare relevante kommentarer.
Jeg giver dig fuldstændig ret i dine betragtninger, herunder din henvisning til OZ6XVs responsum.
Det var sådan set også det, jeg prøvede at udtrykke; men nok ikke så præcist.
I enhver forening er det medlemmerne, der er "foreningens højeste myndighed". Det fornemmer jeg, at vi er enige om.
I en generalforsamlings model er det helt ligetil; men i en model som vores med repræsentantskab uddelegerer medlemmerne noget kompetance gennem vedtægterne. Skal betegnelsen øverste myndighed have mening, så skal det være tydeligt defineret, hvilken kompetance, der er uddelegeret til f.eks. formand og hovedbestyrelse og til repræsentantskab.
I vore nuværende vedtægter (og OZ7S oprettede forslag) synes jeg, det er ret tydeligt præciseret; men det må meget gerne "skæres ud i pap", således at de menige medlemmer (og andre knap så menige) ikke misforstår tingene, hvilket altid vil give anledning til uro og ballade.
Det nye vedtægtsforslag er på dette punkt og på mange andre punkter rigtigt uklart og ufuldstændigt, og det håber jeg medlemmerne vil være opmærksomme på.

Vy 73

Flemming. oz8xw 
2
Your rating: Ingen Average: 1.7 (6 votes)

oz8xw

Hej Flemming,

Du skriver, at det er uklart i forslaget fra 1EYZ/1FDH hvordan foreningen styres og ledes. Det er nok lige præcis de punkter hvor vores forslag er allermest entydiget, med tydelige beskrivelser og klare definitioner. Nedenfor har jeg listet (skåret ud i pap :) de relevante paragraffer. Bemærk rækkefølgen og den logiske opbygning -repræsentantskab, HB og formand, ligesom de obligatoriske opgaver for hver af dem er klart beskrevet i underpunkter. Det er ikke anderledes end det sker i dag. Forskellen er, at det er helt entydigt hvem der har den øverste myndighed og, at repræsentantskabet kan afsætte formanden, hvis samarbejdet skulle gå helt galt.
 

§ 4. Organisation
Stk. 1. Foreningen virker gennem repræsentantskab, hovedbestyrelse, formand, næstformand, udvalg og sekretariat.

Stk. 2. Repræsentantskabet er foreningens øverste myndighed.
Stk. 3. Repræsentantskabet godkender forretningsordener for foreningens valgte forsamlinger.
Stk. 4. Kontingentet fastsættes af repræsentantskabet efter indstilling fra hovedbestyrelsen.

Kommentar: Her beskrives foreningens organisation og den overordnede myndighed. Bemærk rækkefølgen af foreningens organer i stk. 1.  Stk. 2. slår entydigt fast, at repræsentantskabet er den øverste myndighed.
 
§ 6 Repræsentantskab
Stk. 2. Repræsentantskabet er foreningens øverste myndighed. Det har følgende opgaver:
 1. Træffe overordnede foreningspolitiske beslutninger.
 2. Vedtage foreningens aktivitetsplan med dertil hørende budget efter indstilling fra hovedbestyrelsen.
 3. Godkende årsregnskab efter indstilling fra hovedbestyrelsen.
 4. Vælge revisor(er) efter indstilling fra hovedbestyrelsen.
 5. Ud af sin midte vælges formand og 6 hovedbestyrelses medlemmer samt 3 suppleanter til hovedbestyrelsen. Formand og medlemmer af hovedbestyrelsen deltager ved repræsentantskabsmøderne, men har ikke stemmeret ved disse. Genvalg kan finde sted.
 6. Vedtage ændringer af vedtægter og forretningsordener
 
Kommentar: Her beskrives opgaverne for den øverste myndighed repræsentantskabet. I punkterne 1-6 specificeres de faste opgaver for repræsentantskabet.
 
§ 7 Hovedbestyrelse
Stk. 2. Hovedbestyrelsen er mellem repræsentantskabsmøderne foreningens øverste myndighed med ansvar for foreningens aktiviteter, økonomi og medlemsudvikling. Hovedbestyrelsen leder foreningens arbejde i overensstemmelse med de af repræsentantskabet fastsatte retningslinjer.
 1. Beslutte EDR’s politikker efter høring af repræsentantskabet og under ansvar over for repræsentantskabet, jævnfør § 4, stk. 2.
 2. Beslutte EDR’s holdning i sager, som efter hovedbestyrelsens skøn har væsentlig interesse.
 3. Udarbejde forslag til repræsentantskabet om næste års aktivitetsplan og det dertil hørende budget.
 4. Indstille til repræsentantskabet valg af revisor(er).
 5. Nedsætte og godkende udvalg. Udvalgene har et medlem fra hovedbestyrelsen, men konstituerer sig selv og udpeger selv øvrige medlemmer.
 6. Afholdelse af to årlige medlemsmøder i hvert geografisk område
 7. Oprettelse og drift af hjemmeside og sørge for foreningens tilstedeværelse på sociale medier 
Kommentar: Her beskrives HBs rolle og myndighed i forhold til repræsentantskabet. De overordnede foreningsforhold er beskrevet. I punkterne 1-7 beskrives faste opgaver for HB.
 

§ 8 Formand
Stk. 2. Formanden er foreningens øverste myndighed mellem hovedbestyrelsesmøderne. Næstformanden er formandens stedfortræder. Formanden, og i dennes fravær næstformanden, har følgende hovedopgaver/kompetencer:
 1. Repræsentere foreningen udadtil.
 2. Lede arbejdet i hovedbestyrelsen, herunder udarbejde dagsorden til udvalgets møder.
 3. Træffe beslutning i væsentlige, uopsættelige sager.
 4. Aflægge beretning til repræsentantskabet.
Kommentar: Denne paragraf beskriver formandens rolle og hans myndighed mellem HB møderne.  Punkterne 1 til 4 fastlægger formandens kompetencer.
5
Your rating: Ingen Average: 4.3 (11 votes)

Claus OZ1FDH

Topic locked