Lokalafdeling: 
Konstituering af HB
HB har efter et par HB møder fået konstitueret sig endeligt.
 
Formand OZ1AHV
Næstformand OZ0J
Sekretær OZ5DM
 
Den oprindelige plan med OZ5KM og OZ5DM som sekretærer kunne desværre ikke fungere. Det lykkedes heller ikke at få et samarbejde i gang, så OZ5DM kunne oplæres som hjælpesekretær for  på sigt overtage sekretærfunktionen fuldt ud.
 
Områderne er fordelt med HB-kontakt som følger:
 
HS: OZ5DM
SJ: OZ5WU
SD: OZ8XW og OZ0J
MJ: OZ3MC og OZ5KM
NJ: OZ7OU (siden trådt ud af HB og erstattet af OZ1DCZ)
 
Som noget nyt er vi i HB begyndt at anvende elektronisk behandling af visse sagstyper, dette er medvirkende til en hurtigere og mere effektiv sagsbehandling. Resultaterne af alle behandlede sager (af ikke personlig karakter) vil kunne findes på hjemmesiden under ”for medlemmer”.
 
Ved vedtagelsen af den nye forretningsorden, er der åbnet op for at medlemmer med interesse for arbejdet i EDR, kan deltage som tilhørere i den åbne del af HB møderne.
Lydoptagelser fra den åbne del af møderne vil ligeledes være at finde på vores hjemmeside for muligt interesserede.
 
 
Nyhedsbreve
Som endnu en nyskabelse, vil der fremover udsendes nyhedsbreve til medlemmerne med status for hvorledes tingene udvikler sig i foreningen samt hvad som rør sig.
 
 
Opsigelse af HR
Et flertal af HB har bl.a. på baggrund af dokumenterede juridiske vurderinger omkring forståelsen af § 14 stk 3, opsagt OZ8XW som hovedredaktør, da HB ikke kan have lønnede personer i HB dette underbygges yderligere af tidligere tilsvarende sag behandlet af HB. Der er ikke fremkommet dokumentation på, at det ville være muligt at have en HR, der også er med i HB. HR fortsætter sit arbejde til udgangen af maj 2017 i henhold til indgået ansættelseskontrakt.
 
Ny hjemmeside
Takket være især OZ1JHM, Hjalmars ihærdige indsats er der kommet en ny EDR hjemmeside. Hjemmesiden blev officielt åbnet medio december 2016. Efterfølgende er der kommet en del forbedringer og justeringer. Der arbejdes fortsat på forbedringer og nye muligheder. Der er en markant flere besøg og indlæg, end på den gamle hjemmeside.  En stor ros og tak til Hjalmar og de andre kræfter bag hjemmesiden.
 
I skrivende stund mangler vi at få flyttet alle e-mail konti fra det ene webhotel til det andet. Det er desværre manuelt arbejde hele vejen igennem.
 
EDR er blevet aktive på diverse sociale medier, således at EDR nu er at finde på Facebook, Twitter og Instagram. OZ5WU er koordinatoren her.
 
Der er etableret en ny kalender, hvor alle har adgang til at oprette aktiviteter til glæde for os alle.
 
 
Lokalafdelingskoordinator
OZ7ADZ, Niels er af HB valgt som lokalafdelingskoordinator. En af hans opgaver er bl.a., at hjælpe de enkelte lokalafdelinger til selv at skrive indlæg på edr.dk og efterfølgende selv vedligeholde kalenderen med aktuelle aktiviteter. Der opfordres til at alle aktiviteter i lokalafdelingerne tilføres i EDRs fælles kalender til glæde og oplysning for os alle.
 
 
Vedtægtsudvalg
RM besluttede i 2016, at OZ7S skulle komme med et responsum vedr. EDR vedtægter med henblik bl.a på oprydning i diverse modstridende paragraffer. Planen var, at HB og OZ7S skulle samarbejde om et vedtægtsudvalg. Det er efter HB mødet 14/1 strandet, idet OZ7S ikke ønsker andre i udvalget, end de af ham selv har foreslåede. Det er derfor op til RM at få bragt den oprindelige beslutning ud i livet.
 
 
ATF november 2016
Amatørtræf Fyn i november blev en succes ud over det sædvanlige. Der var forud for træffet annonceret, at EDR uddelte QSL kort, dette for at få gjort rent bord. Der blev tegnet 12 EDR medlemskaber til en speciel kampagnepris. Derudover var der rigtig godt gang i salget fra EDRs butik, så lageret blev noget mindre. Mange gode og positive samtaler, blev det til i løbet af dagen.
 
 
Medlemsbladet OZ
PostNord har fra 1. januar 2017 fjernet lørdagsposten. OZ udkommer med PostNord fremover mandag – onsdag, og OZ vil være tilgængelig som PDF fil fra mandag (udgivelsesdagen). OZ downloades fra ”for medlemmer” på edr.dk
Som man har kunnet læse i dagspressen, så har PostNord et stor underskud. Magasinpost, som OZ omdeles som, er indtil nu gået fri af de store prisændringer. Det varer nok ikke ved, hvorfor OZ omdelt med PostNord kan forvente en prisstigning enten i 2017 eller 2018.
 
Som tidligere omtalt, stopper nuværende HR medudgangen af maj. Ny HR skal i samarbejde med nuværende HR udarbejde OZ juni 2017, herefter overtager den nye HR endeligt. Der har været averteret i OZ februar omkring en ny HR. Mulige ansøgere kan fremsende en ansøgning til OZ1AHV. HB behandler alle ansøgere på HB mødet 29/4
 
 
Huset EDR
Fra tidligere HB og RM var der tale om en tagrenovering til anslået DKK 150.000. Efter at bl.a. formanden har talt med tagmanden, der havde besigtiget taget i januar 2016, blev det oplyst, at der ikke var noget galt med taget, HB har iværksat en gennemgang af et byggeteknisk rådgiver. I den efterfølgende rapport beskrives nogle mindre mulige vedligeholdelsesarbejder, disse skal foretages i nær fremtid. På baggrund af den byggetekniske gennemgang skal vi have udarbejdet en vedligeholdelsesplan for HQ. OZ3MC og OZ5DM er kontaktpersoner på det område, et husudvalg er således en realitet. Har du håndværksmæssig erfaring eller gåpåmod og lyst til at give en hånd med og være en del af det arbejdende husudvalg, så kontakt venligst OZ3MC eller OZ5DM.
 
En gruppe frivillige har lørdag d. 25/2 ryddet op i en del gamle ting og sager. QSL centralen blevet flyttet, så den nu er i hjørnekontoret bag forretningsføreren. Der er også blevet ryddet op i EDRs trådløse netværk, så der nu er netværk tilgængelig for alle med mulighed for print. Koden oplyses, når man har behov for det.
 
Hvis du har lyst til at foretage noget frivilligt arbejde for EDR, så skriv gerne om det på EDRs hjemmeside. Der er under EDRs forum kommet en ny kategori (det praktiske hjørne), hvor du kan skrive om de emner, du vil bidrage med for EDR og de øvrige medlemmer.
 
 
Økonomi
OZ0J har gransket budget 2017/18 med henblik på besparelser andre steder end nedsættelse af arbejdstiden for forretningsføreren. Bl.a. er der tilpasset i antal trykte OZ og antal omdelte OZ, så der blev opnået en besparelse der. Derudover er bogføring og løn hjemtaget, således at fagrevisoren alene varetager opstilling af årsregnskabet. Forslagene er forelagt HB, som har godkendt ændringerne.
 
 
HB har besluttet at hjemtage nogle opgaver og omprioriteret forskellige steder, således at forretningsføreren ikke skal gå ned i tid, som det tidligere er lagt op til fra forrige HBs side. HB arbejder videre med budgettet på HB mødet 29/4, når kontingentindbetalingen pr. 1. april er bogført.
Regnskabsprogrammet C5 har fået lidt mere databaseplads, så programmet kan fortsætte et par år endnu. Der arbejdes på at finde et internet baseret program, der dels kan ”tale” med hjemmesiden og dels kan vedligeholde medlemskartotek, QSL information, adressefil m.v., så forretningsføreren kan lettes i sine arbejdsopgaver
 
 
EDR 90 års fødselsdag
Som de fleste ved, så fylder EDR 90 år d. 15. august 2017. Der holdes reception på EDR HQ d. 19. august 2017, de nærmere detaljer tilgår. En gruppe af radioamatører fejrer også EDRs 90 års fødselsdag ved at benytte et par special event calls i 2017. Kontakt event manager OZ1BII, hvis du ønsker at deltage.
 
 
QSL centralen
QSL centralen er på ny tilført stabil arbejdskraft i form af OZ2LP, Leif. Det har bevirket, at alle indgående QSL kort nu er sorteret før flytningen 25/2, og alt er pakket til udsendelse. Du kan hjælpe EDRs økonomi, hvis du selv henter dine kort på EDR HQ eller henter dem på Agerskov Marked, DDXGs årsmøde, EDRs 90 års fødselsdagsfest, ATF og diverse andre større arrangementer. Datoer m.v. findes på EDRs hjemmeside.
Fremover udsendes QSL kort fire gange årligt.
 
En stor tak til Lone, Leif og hjælpere for at holde bunkerne nede.
 
 
Handelsudvalget
Handelsudvalget forsøger at få købt antenner hjem fra FT9A (Tonna). Der arbejdes på at få antennerne hjem inden VHF sæsonen starter.
 
Teleudvalget
EDRs teleudvalg er blevet blevet støvet af, kompetente og engagerede medlemmer er atter aktive i samarbejdet med myndighederne for fortsat at sikre os alle gode arbejdsbetingelser og muligheder.
 
Handikapudvalget
Der er gjort status over handikapudvalgets effekter og materialer.
 
Regler for optælling af stemmer
Forslaget skulle have været færdigarbejdet af HB og med rundt på områdemøderne. Af personlige årsager har OZ0J ikke haft den fornødne tid til at færdiggøre dette i rette tid. Forslaget forventes færdigt ved udgangen af marts 2017, forslaget indsendes, så det kan komme til afstemning på RM 2017.
 
 
​På vegne af EDRs Formand OZ1AHV, Finn
Vote og Share
Vote: 
Average: 4.5 (2 votes)