118 posts / 0 nye
Seneste indlæg
Hej Jørgen,

Tak for input og spørgsmål. Jeg har svaret på dine spørgsmål efter bedste evne. Se svar i rødt nedenfor.

ApS’et administration
 
HB FO
”§1 stk. 4: HB behandler alle sager der vedrører EDRs Ham Radio Certificate Denmark Aps.”
 
Vedtægterne
§16 Stk. 2. Ham Radio Certificate Denmark ApS refererer til repræsentantskabet og mellem repræsentantskabsmøderne til hovedbestyrelsen.”
 
SVAR: Det er HB som administrerer, men RM der bestemmer. Ordlyden skal muligvis præciseres. Vi kigger på det.
 
RM FO
§3 Stk. 1. Når de reviderede årsregnskaber for EDR henholdsvis Ham Radio Certificate Denmark ApS foreligger, sørger HB for, at de udsendes pr. E-mail til repræsentantskabets medlemmer.
Stk. 2. RM har 2 uger til kommentering og stillingtagen. Afstemning sker pr. E-mail således, at resultatet foreligger så betids, at ApS-regnskabet kan indleveres rettidigt til Erhvervsstyrelsen. ”
 
 
Fra advokatfirmaet, der er i gang med at oprette ApS’et har jeg modtaget følgende:
 
”Med hensyn til jeres vedtægter i foreningen må følgende gøres klart. Foreningen udgør generalforsamlingen i anpartsselskabet. I praksis betyder dette, at den/de tegningsberettigede i foreningen agerer på vegne heraf, når foreningen optræder som generalforsamling i relation til anpartsselskabet (ej at forveksle med, at foreningen selv afholder generalforsamlinger og repræsentantskabsmøder for egne medlemmer). Hvis foreningen selv havde været et anpartsselskab havde det også være ledelsen i denne og ikke den bagvedliggende generalforsamling (selvom denne er den højeste myndighed), der havde repræsenteret selskabet på en generalforsamling i et underliggende driftsselskab. Dette betyder, at det er du og Finn, der som tegningsberettigede i foreningen godkender årsregnskab mv. for Ham Radio Certificate Denmark ApS.”
 
”Finn” og ”du” er i dette tilfælde nuværende formand og næstformand. Vi har med HBs accept oprettet ApS’et. Vi har jf. nuværende vedtægter tegningsretten.
 
Som det fremgår, kan de tegningsberettigede dvs. formanden og fx næstformanden godkende regnskabet. Arbejdsgruppen kan så vurdere, om der skal rettes noget i vedtægter og diverse FO’er på grund af det.
 
I bør i hvert fald få det afstemt, så der står det samme alle steder.
 
SVAR: Det skal der helt sikkert kigges gundigt på, så vi er sikre på der er overensstemmelse. 
 

Valg af ledelse i ApS’et
 
Vedtægterne
”§7 Stk. 7. Hovedbestyrelsen udpeger fra sin midte et medlem til ledelsen af Ham Radio Certificate Denmark ApS.”
 
§6 stk. 4 punkt 7:
” Udpege 2 personer blandt EDRs medlemmer til ledelsen af Ham Radio Certificate Denmark ApS. Udpegelsen er tidsubegrænset. Repræsentantskabet kan efter behov udpege nye medlemmer til ledelsen.”
 
Hvornår skal de 2 personer vælges? Fra RM FO § 3 stk. 2 står der intet om valg/genvalg.
Hvis HB skal vælge 1 person fra sin midte fx på konstitutionsmøde efter RM, så bær de 2 personer godkendt af RM vel være på valg samtidig?
 
Jf. ApS’ets vedtægter, så er direktionen på valg hvert år på den ordinære generalforsamling. Det er så vidt jeg husker standard i selskabsloven, så det skal ske mellem januar og maj samtidig med godkendelse af årsregnskabet.
 
Skal ledelsen udskiftes i november/december , skal der også indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling i ApS’et.
 
SVAR: I vedtægtsforslaget står der at udpegningen af medlemmer i ledelsen af ApS er tidsubegrænset, og at der kan udpeges nye medlemmer efter behov. Det er derfor ikke noget problem at indrette sig efter forretningsgangen i ApS.
 
 
 
HB FO:
 
”§1 stk. 4: HB kan træffe beslutning gennem elektronisk sagsbehandling via e-mail. ”
 
Hvem kan udsende den elektroniske sagsbehandling? Andre end formanden?
 
SVAR: Det er kun formanden der kan det. HB-møderne ledes af formanden, som også står for udsendelse af dagsorden. Se vedtægterne §8 stk. 1
 

 
”§ 7: Det endelige referat fremsendes til HB og RM. Referatet uden personsager offentliggøres på EDRs hjemmeside under "For medlemmer", når mødet er slut.”
 
Med de maratonmøder, jeg har været med til, så vil jeg anbefale, at det kan ske fx 1 eller 2 dage efter mødet er slut.
 
SVAR: Det er noteret.
 
 
Valg bilag:
 
”1.14: Eventuelle klager over valget skal sendes skriftligt eller pr. E-mail til formanden senest d. 15. oktober.”
 
Ved skriftlig klage er det afsendelsesdatoen eller modtagelsesdatoen?
Og hvordan passer det med RM-pakken og evt. klager over valget?
 
SVAR: Det er den 15 oktober som også er modtagelsesdato. Vi kigger på en evt. præcisering.
 
OZ på papir udkommer medio oktober. Fristen for klage over valget er næsten før OZ på papir udkommer.
Hvad hvis en person, der ikke er kandidat, vil klage over valget? Fx en, der kun får OZ på papir.
 
SVAR: Valgresultatet offentliggøres umiddelbart på EDR.DK. Vi har anlagt det synspunkt, at hvis man var interesseret i valget, så søgte man også informationen på EDR.DK. Det er dog muligt at datoen skal rykkes lidt, men det skal også passe med RM-pakken. Vi kigger på det.
 
 
Vedtægterne:
 
§3 Stk. 3. Hvert personligt medlemskab giver ret til én stemme for den, hvis navn er anført på medlemslisten. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.”
 
Har familiemedlemskab stemmeret?
Har juniormedlemmer, som ikke myndig stemmeret?
 
SVAR: Hvis personen er anført på medlemslisten, så har de stemmeret. Senior, familie og junior
 
 
 
§ 5 Stk. 6. Lokalafdelingen vælger selv sin formand og bestyrelse, som alle skal være medlem af EDR. Dispensation herfra er mulig.”
 
Er det i strid med folkeoplysningsloven, fx §14 stk. 3:
 
”En frivillig folkeoplysende forening skal være åben for alle, som tilslutter sig foreningens formål.”


SVAR: Vi diskuterede det indgående. Ved at vi skriver at dispensation er mulig, er fortolkningen at vi ikke kommer i konflikt med folkeoplysningsloven. §5 stk. 6 er i realiteten en hensigtserklæring og ikke bindende. EDR og lokalafdelinger skal være åbne og favnende
 
Og antallet af medlemmer i en lokalafdelings bestyrelse:
 
§4 punkt 3: ” have en bestyrelse, der består af mindst 5 personer, der er valgt eller udpeget af medlemmerne eller medlemsorganisationerne, der står bag foreningen,”
 
SVAR: Nej, her er der ingen konflikt med folkeoplysningsloven.
 
 
Loven findes på https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=138157#K5
 
 
 
Regnskab og kontingent:
 
§12 Stk. 1. Foreningens regnskabsår er kalenderåret.”
 
Jeg savner en overgangsordning her. Slutter nuværende regnskabsperiode
 
31. december 2017?
31. marts 2018?
 
Og ved ændret regnskabsperiode hvordan med det budget, der er godkendt af RM i oktober?
 
SVAR: Regnskabsperioden slutter 31/12 2017. Budgettet skal ændres til 1/1 2018-31/12 2018 og kræver RMs godkendelse.
 
Kontingent
 
Hvor finder man noget om opkrævning af kontingent herunder forfaldsdato?
Og er der en overgangsordning, så EDR fx kan opkræve kontingent for 9 måneder i 2018 med forfald 15. marts 2018? (som nu). Det vil være langt at foretrække og giver mindst muligt arbejde for nuværende næstformand og forretningsføreren.
 
SVAR: Opkrævning af kontingent m.m. hører til administrative forhold som bør udstikkes af HB og sekretariatet, også i forbindelse med overgang tit at regnskabsåret følger kalenderåret. Det er HB og sekretariatet som har fingrene i suppen.

 
§12 Stk. 3. Efter udløbet af kalenderåret udarbejdes årsregnskab og balance samt status for overholdelse af den til årsregnskabet hørende aktivitetsplan.”
 
Hvem udarbejder årsregnskabet? Dvs. opstillingen af regnskabet.
 
SVAR: Det bestemmer HB selv. Et princip i vedtægterne er at de udstikker retningslinjer og principper. Det betyder i praksis, at alt som ikke er forbudt eller påkrævet også er tilladt.
 

 
§12 Stk. 4 Der udarbejdes til orientering for repræsentantskabet et halvårsregnskab med en råbalance.”
 
Skal det evt. også revideres/gennemgås af de kritiske revisorer forud for RM?
Hvad med et regnskab pr. 30/9? Det burde være muligt med RM i november.
 
SVAR:
Nej, der er ikke noget krav til at halvårsregnskabet revideres. Ideen er at RM får en orientering om EDRs økonomi halvvejs i regnskabsåret.

 
Vedtægterne:
 
§6 stk. 4 punkt 5:
 
”Ud af sin midte vælges formand og 6 hovedbestyrelsesmedlemmer samt 3 suppleanter til hovedbestyrelsen for en 2-årig periode. ”
 
§7 stk. 1 punkt 3:
”Efter valget konstituerer hovedbestyrelsen sig selv og udpeger en næstformand, kasserer og sekretær. ”
 
 
Hvorfor 6 medlemmer til HB? Der er 5 regioner
Hvorfor en kasserer? Og hvad skal vedkommende lave?
 
SVAR: 6 medlemmer, fordi hvis vi kun havde 5 ville der være samlet 6 stemmer i HB (5 HB-medlemmer + formand) og stemmelighed ville være mulig. Kun 4 medlemmer mente vi var for få i forhold til HBs opgaver. VI har vlagt at indføre en kasserer for at styrke fokus på økonomistyring.
 
 
 
§7 stk. 2 punkt 6:
”Afholdelse af to årlige medlemsmøder i hvert geografisk område”
 
Hvornår må/skal de holdes?
Information om medlemsmøde? Fx indkaldelse i OZ, på hjemmesiden osv. osv.
Kan der holdes mere end 2 møder om året?  Fx 2 steder i samme region.
 
SVAR: Detaljerne om nøjagtig tid og sted må HB selv bestemme, i forhold til hvad de mener giver størst nytte/udbytte for EDR
 
§10 stk. 1
”EDR udgiver sin egen medlemspublikation OZ. Denne suppleres med en hjemmeside og sociale medier, i det omfang repræsentantskabet skønner det relevant.”
 
Betyder det, at hvis der kommer et nyt socialt medie fx for radioamatører, så skal EDR vente, til RM tager stilling på det ordinære møde?
 
SVAR: Ja HB skal spørge RM. Det behøver dog ikke være på et RM møde. RM kan spørges ved af udsende forslag til afstemning. Hvis en sådan beslutning af en eller anden grund skulle være ”uopsættelig” kan formanden træffe den alene
 
 
§4 Stk. 3. Formanden vælges særskilt. Hvis der er flere kandidater, er den kandidat valgt, som har fået flest stemmer. Ved stemmelighed afholdes der omvalg mellem de to kandidater med flest stemmer.”
 
Kan de 2 kandidater selv stemme?
Der er 34 RM’er, hvad hvis der er stemmelighed mellem de 2 sidste kandidater?
 
SVAR: Ja de kan selv stemme. Den gamle Hovedbestyrelse + formand træder tilbage i det øjeblik der skal vælges formand og HB. Hvis der er stemmelighed gentages afstemningen indtil en af kandidaterne har flertal. Se forretningsorden for RM §4 stk 4.
 
 
§ 7 Stk. 2. Indstilling om æresmedlemsskab indsendes til hovedbestyrelsen. Udnævnelsen sker af repræsentantskabet.”
 
Hvornår skal HB sende indstillingen videre til RM? 
 
SVAR: Det bestemmer HB selv. Formentlig vil det være fornuftigt at det kommer med i RM-pakken. Det er på et administrativt detalje niveau som vi ikke fandt nødvendigt at inkludere i forretningsorden.
 


 
No votes yet

Claus OZ1FDH

Og antallet af medlemmer i en lokalafdelings bestyrelse:
 
§4 punkt 3: ” have en bestyrelse, der består af mindst 5 personer, der er valgt eller udpeget af medlemmerne eller medlemsorganisationerne, der står bag foreningen,”

Ovenstående vil rent praktisk betyde, at nogle af de meget små afdelinger mister "forbindelsen" til EDR, idet det er mere end besværligt at finde 5 mand m/k der gider foreningsarbejde, og skal de også være medlem af EDR, kan det blive rigtigt svært...

Men vi må se, hvordan det går; efter GF i Februar, er vi nok lokalt blevet meget klogere...

Næstformand/Sekretær i OZ5DD
No votes yet

`73
Lars - OZ1FUS

Citat:
§4 punkt 3: ” have en bestyrelse, der består af mindst 5 personer, der er valgt eller udpeget af medlemmerne eller medlemsorganisationerne, der står bag foreningen,”
 
SVAR: Nej, her er der ingen konflikt med folkeoplysningsloven.
 
 
Loven findes på https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=138157#K5
Citat slut.

Det er komunnerne og kun komunnerne som kan blande sig i en forenings vedtæger, lige som det er komunnerne der fortolker folkeoplysnings loven. Der er flere eksempler på komunner som har godkendt vedtægter med 3 bestyrelsesmedlemmer.
EDR må lade håndhævning af loven være overladt til komunnerne, det skal helt ud af EDR's vedtægter for EDR har ingen ret til at dikterer vedtægter for en anden forening.
Dette er blevet diskuteret så mange gange og med samme konklusion: Vil man blande sig i afdelingerne vedtægter så skal det hele omdannes til en paraply orginitation.
Your rating: Ingen Average: 5 (2 votes)
Vy 73 de Niels, OZ7ADZ
EDR, lokalafdelingskoordinator
EDR er noget vi giver til hinanden. Også lokalt
Hej,
​Jeg vil ikke kloge mig på fritidsloven, kommunernes fortolkning af det eller andet lovstof. Det er der andre der er mere kloge på end jeg er. Det jeg savner i diskussionen er at en lokalafdeling af en landsforening skal i sagens natur overholde nogle krav som den pågældende landsforening stiller. Ellers kan man næppe kalde sig for en lokalafdeling af en given forening. Det står enhver frit for at starte en forening. Men hvis man vil titulere sig med landsforeningens navn og derved dens formålsparagrafer må der nødvendigvis være en hel del sammenfald og dermed overensstemmelse mellem den pågældende lokalforening og landsforening. I modsat fald kan man riskikere at en lokal strikkeklub kan blive en EDR lokalfdeling blot fordi de kan lide vores logo.
5
Your rating: Ingen Average: 4.4 (5 votes)

73 de OZ1EYZ
Istvan

Hej,
Jeg har hørt denne bekymring før. uden at jeg dog deler eller forstår den, den er i min optik meget teoretisk. Jeg tvivler på at der er mange som vil betale det gebyr det nu koster at benytte sig af titlen blot fordi de kan lide logoet. (her tænker jeg selvfølgelig på det kontingent som afdelingerne betaler).
Nu kan man vel godt stille krav til en lokalafdeling uden at EDR blander sig i noget de ikke har lovhjelmen til?
Your rating: Ingen Average: 3 (1 vote)
Vy 73 de Niels, OZ7ADZ
EDR, lokalafdelingskoordinator
EDR er noget vi giver til hinanden. Også lokalt
LAK Niels, OZ7ADZ

Der er næppe mange kommuner, der vil blande sig i det partnerskab lokalafdelingerne har indgået med EDR for at benytte EDR i navnet og modtage forskellige ydelser til støtte for lokalafdelingens oplysningvirksomhed mod at betale et beskedent beløb den modsatte vej.
Der er endvidere næppe mange kommuner, der vil modsætte sig, at EDR rådgiver sine partnere i forbindelse med udfærdigelsen af deres vedtægter. Man kan muligvis mene, at der er noget fnidder ved, at EDR godkender lokalafdelingernes vedtægter, medmindre man allerede opfatter landsforeningen som en paraply for de i øvrigt selvstændige lokalafdelinger.

Med hensyn til dit citerede vil jeg bemærke:
De gældende vedtægter:
"§ 9 Stk. 5. Lokalafdelingen vælger selv sin formand og bestyrelse, som alle skal være stemmeberettigede medlemmer af EDR.".

Forslaget til vedtægtsændringer fra RM 2017 mappen:
"§ 5 Stk. 6. Der skal være mindst et medlem af bestyrelsen eller formanden som er medlem af EDR.".

Høringsforslaget:
"§ 5 Stk. 6. Lokalafdelingen vælger selv sin formand og bestyrelse, som alle skal være medlem af EDR. Dispensation herfra er mulig.".

Som jeg læser historikken er Høringsforslaget et kompromis mellem de gældende vedtægter og forslaget til vedtægtsændringer fra RM 2017 mappen. Et kompromis, der kan minde om en hensigtserklæring, grundet dispensation.
Antallet af bestyrelsesmedlemmer i lokalafdelingerne må lokalafdelingerne selv om, eventuelt under hensyntagen til Folkeoplysningsloven og de kommunale luner. Hvor mange af dem, der er medlem af EDR kan være alt fra 0 til hele bestyrelsen.
Jeg ville nu finde det forunderligt, at ingen var. 
Your rating: Ingen Average: 4.7 (3 votes)

de OZ7XF / Allan

Hej LAK Niels OZ7ADZ
"Nu kan man vel godt stille krav til en lokalafdeling uden at EDR blander sig i noget de ikke har lovhjelmen til?".

Ja, landsforeningen kan stille krav. Kravene er ganske simple, og går bl.a ud på at godkende lokalafdelingens vedtægter for at sikre tætte skodder mellem landsforening og lokalafdeling. Godkender landsforeningen ikke en lokalafdelings vedtægt, eksisterer intet partnerskab.
5
Your rating: Ingen Average: 4.7 (3 votes)

de OZ7XF / Allan

hej Claus

Allerførst tak til dig, Kenneth, OZ1IKY og Arne, OZ9VA fra arbejdsgruppen for et godt debatmøde i går aftes i EDR Ballerup. Også tak til EDR Ballerup for at lægge lokaler til.


§12 Stk. 4 Der udarbejdes til orientering for repræsentantskabet et halvårsregnskab med en råbalance.”
 
Skal det evt. også revideres/gennemgås af de kritiske revisorer forud for RM?
Hvad med et regnskab pr. 30/9? Det burde være muligt med RM i november.
 
SVAR:
Nej, der er ikke noget krav til at halvårsregnskabet revideres. Ideen er at RM får en orientering om EDRs økonomi halvvejs i regnskabsåret.


Som jeg anbefalede i går aftes, så bør de kritiske revisorer revidere et regnskab pr. 30/6, således at andre en HB / kassereren har set på den aktuelle økonomi. Der er langt fra et årsregnskab med slutdato 31. december til et RM i november året efter.

Og ellers tak for alle de andre emner, vi også fik vendt i går aftes. Der blev noteret flittigt i arbejdsgruppen.

Jeg er sikkert ikke den eneste, der spændt ser frem til det endelige forslag fra arbejdsgruppen.

Tak for det store arbejde, I gør.

 
Your rating: Ingen Average: 5 (3 votes)
73, Jørgen OZ0J
 
Hej Jørgen,

Det er noteret :)
No votes yet

Claus OZ1FDH

Hej Istvan
​Her er hvad jeg lovede Finn Holmegaard OZ7ABM at sende til ham direkte og publisere her

Kommentarer til Forslag til vedtægter for Eksperimenterende Danske Radioamatører 13 Nov. 2017
Baggrund: Mødet i Aalborg 15.11.2017 ved  Finn Holmegaard OZ7ABM
udarbejdet af Kurt Poulsen OZ7OU

§1 stk 2. >>>kontor og sekretariat
§6
stk. 1 >>>>> Genvalg kan finde sted
stk. 2 >>> Kommentar:  fastlægges er et forkert ord menes defineres ??
 stk.4
punkt 4. Vælge fagrevisor efter indstilling fra hovedbestyrelsen. (er der behov mere for interne revisorerer ??)
punkt 5 sidste linje: Ulogisk de ikke har stemmeret i et kammer system. Medlemmerne har valgt dem til at kunne have en stemme i RM. Måske en differentieret udgave af stemmeret m.h.t. HB forhold eller lignende.
punkt 7 >>>>>  Udpegelsen er principielt tidsubegrænset, men Repræsentanskabet tager årligt stilling til eventulle ændringer i ledelsen.
§6 stk.7 Hvis et simpelt flertal <<<< eller hovedbestyrelsens samtlige ?? medlemmer
§7
stk. 2.
punkt 1 >>>> under ansvar overflødig kommentar
punkt 2 >>>> skøn bør erstattes af flertal
stk. 3 >>> Kommentar: punktet om stemmelighed bør udgå
§8 stk 1. punkt 2 Lede arbejdet i hovedbestyrelsen, og tilsikre sekretæren udarbejder dagsorden for hovedbestyrelsens møder.
§10
stk. 4. Kommentar.  Hvordan skal det besluttes ved RM afstemning ?? med simpelt eller kvalificeret flertal. ?? Er det baseret på en anbefaling fra HB ?? et meget uklart beskrevet punkt.
stk.5. OZ er EDRs officielle kommunikationsplatform (ikke hjemmesiden den er nævnt i stk.1)  
§11 >>>>>> tiltrædelse af repræsentantskabet med kvalificeret flertal (2/3)  
§12
stk.2 Kommentar Det er nødvendigt der sættes grænser for hovedbestyrelsens ret til at ændre budget. Som det er forfattet er det en blanko check og ingen kan komme ”efter dem”.
stk.3 >>>>> repræsentantskabet valgte fagrevisor.
stk. 5 >>> offentliggøres i OZ
§13 stk.1 >>> møde i repræsentantskabet i.h.t. §6
§14
stk 2. >>> til godkendelse i.h.t.§6
stk.3 Kommentar  Skal det være simpelt eller kvalificeret flertal ???
§15 >>> medlemmer har møderet for fremlæggelse af synspunkt. (høringsret har en helt andenbetydning)
§17
stk. 1 >>>> godkendes ved urafstemning blandt foreningens medlemmer >>>>
stk. 2 >>>> Overdrages  til velgørende formål se fodnote
>>>> indstilling fra repræsentantskabet med simpelt eller kvalificeret flertal ???
Fodnote: Forslaget var at midlerne skulle komme lokalafdelingerne til gode, for eksempel via en fond der støtter bestemte formål f.eks. bedre klubfaciliteter eller hvad fondsbestyrelsen nu får lavet af statutter.
 
1
Your rating: Ingen Average: 1 (4 votes)

Kurt Poulsen
OZ7OU
EDR - join us
http://www.hameren.dk http://www.hamcom.dk

Sider

Topic locked