118 posts / 0 nye
Seneste indlæg
Nye vedtægter - LÆS MIG FØRST

Kære EDR medlemmer,

Som det er bekendt for de fleste så har RM 2017 nedsat en arbejdsgruppe til at arbejde videre på de vedtægter som Claus Felby OZ1FDH og Istvan Zarnoczay OZ1EYZ fremlagde til afstemning ved førnævnte møde. Udgangspunktet var en principbeslutning af RM 2017 om at EDRs ledelsesstruktur skal ændres fra et to kammer system til et, et kammer system. Dvs. medlemmerne skal stemme om hvem de vil have til at sidde i repræsentantskabet men valget til HB vil blive et indirekte valg ved, at HB medlemmerne vælges ud af de repræsentantskabsmedlemmer der er valgt. Denne ændring medfører at repræsentantskabet bliver vitterligt foreningens øverste myndighed. Udover den principielle ændring er der kommet en væsentlig forenkling af vedtægterne så det skulle være muligt for de fleste at læse og forstå hvad der står i dem. Vi har virkeligt gjort os umage for at pille al detalje regulering ud så der er åbnet op for kreativitet og sund fornuft. Samtidigt har vi kikket på HBs forretningsorden samt skabt en forretningsorden for RM. Disse to forretningsordener skaber et operationelt arbejdsgrundlag for de to styrende organer. Ændringer i de to forretningsordener kræver ikke 2/3 dels flertal men kan ændres ved simpelt flertal. Det gør tilpasningen af disse to dokumenter en hel del lettere. Undtaget fra den regel er valgproceduren som er blevet til et bilag til HBs forretningsorden. Det kræver stadig 2/3 dels flertal i RM for at kunne ændres.

Endvidere har en del paragrafer fra de gældende vedtægter taget helt ud. De omhandlede emner som hade karakter af arbejdsinstrukser til kontoret. Dem kan HB og forretningsføreren hygge sig med. Der er ingen grund til at vi blander os i hvordan det rent praktiske ting skal foregå.

Til sidst vil jeg takke arbejdsgruppens medlemmer for det gigantiske arbejdsindsats de har ydet i de forløbne 4 uger. Vi har holdt daglige skype møder og diskuteret så internettet var ved at gå ned. Men som jeg tidligere har skrevet så er det her det muliges kunst. Vi har alle bøjet os, selv på områder hvor vi ikke ville have troet.

Arbejdsgruppens deltagere:

Arne Henrik Jensen OZ9VA

Viggo K. Dahm OZ3ZU

Finn Holmegaard OZ7ABM

Kenneth Hemsted  OZ1IKY

Jens Vestergaard OZ1JFV

Claus Felby OZ1FDH

Istvan Zarnoczay OZ1EYZ

 

Jeg ved at der holdes en del informationsmøder rundt omkring i landet om det fremlagte. Mød op og spørg, kom med forslag og vær aktiv. Nogle af os fra gruppen vil også deltage i disse møder så vi kan høre jeres meninger direkte.


Det nye vedtægtsforslag og forretningsordener kan findes på medlemssiderne.

73 de
OZ1EYZ / Istvan
5
Your rating: Ingen Average: 5 (6 votes)
Information om tid og sted for informationsmøderne, kan ses under nyheder her på EDR.DK
5
Your rating: Ingen Average: 5 (3 votes)

Claus OZ1FDH

Godt arbejde I har lavet, 1.gennemlæsning af alle dokumenter ser fint ud.
5
Your rating: Ingen Average: 5 (4 votes)

OZ1LLY/Gert Poulsen

Egentlig havde jeg en forestilling om, at jeg ville holde kæft, men der er så markante uoverensstemmelser, at jeg for at få fred i mit sind er nødt til enkelte kommentarer, i første omgang.

Det er utilstrækkeligt og et udtryk for manglende overensstemmelse at indskrive i Hovedbestyrelsens forretningsorden, at valgproceduren kun kan ændres ved 2/3 repræsentantskabsflertal. Det skal nødvendigvis indskrives i selve vedtægten. Altså ikke nødvendigvis selve bilag 1, men henvisningen til bilag 1, og med anmærkning om, at denne er omfattet samme regler som vedtægtsændringer, altså 2/3 . For forretningsordener kan ændres ved almindeligt flertal, iht vedtægten.

Der er i vedtægternes § 7 lidt pussigt sprogfnidder, idet hovedbestyrelsesmedlemmer "forlader" og formanden "afgår".
Derudover er der ikke i denne paragraf skrevet noget om, at disse, i lighed med mistilldisdagsordenernes følgevirkning, eventuelt kan fortsætte i repræsentantskabet.

Der er også lidt sprogfnidder i § 8 Stk. 1 omkring udarbejdelse af dagsorden. Der er skrevet: "udvalgets". Mon ikke "hovedbestyrelsens", var bedre.
Og for at blive lidt i samme paragraf, hvor formanden pålægges at udarbejde dagsorden. I Forretningsordenen for Hovedbestyrelsen er denne funktion tiltænkt Sekretæren. Jeg tror, at Sekretærfunktionen let kan omformuleres, så den i langt højere grad kommer til at optræde som den Praktiske Gris.

I vedtægtens § 12 er der en varm kartoffel omkring godkendelse af årsregnskab vs terminer for årsregnskab, repræsentantskabets ordinære møder etc. Jeg ser ikke problematikken løst.

I vedtægtens § 6 Stk 4 fratages formand og hovedbestyrelsesmedlemmer stemmeret i repræsentantskabet. Der må jeg sige klart fra. I repræsentantskabet er deres stemmer i min optik og på baggrund af medlemmerne valg fuldt på højde med alle andre medlemsvalgte. De skal ikke blot ses og høres. De skal også kunne stemme. At jeg så meget gerne så, at Statsministeren ikke kunne stemme i Folketinget, er mere et udtryk for min og statsministerens ofte divergerende holdninger.

I øvrigt synes jeg, at repræsentantskabet helt mangler den panikknap, der tillader repræsentantskabet at ekskludere sig selv ved at udskrive nyvalg i utide.

Udover disse punkter anser jeg dog samlet set vedtægterne med forretningsordener og bilag som et vigtigt og positivt skridt i den rigtige retning for foreningen. Så indtil videre og på trods af mine kommentarer. Rigtig godt gået!


 
5
Your rating: Ingen Average: 5 (6 votes)

de OZ7XF / Allan

Tak Allan,

Det er altid rart med nogle friske øjne. Dit input vil indgå i vores kommende gennemgang efter høringsfasens afslutning.

 
5
Your rating: Ingen Average: 5 (5 votes)

73 de OZ1EYZ
Istvan

Er det den rigtige struktur?

Der er ingen tvivl om, at der er lagt et meget stort og flot arbejde i udarbejdelsen af de nye forslag til vedtægter, men…

EDR er desværre krympet til at være en lille forening og det burde derfor også afspejle sig i strukturen. På det seneste repræsentantskabsmøde i oktober, besluttede 20 ud af 23 fremmødte repræsentanter, at overgå til et nyt ”ét-kammer” system. Det går - som jeg forstår det – ud på, at foreningens medlemmer ved urafstemning først vælger et repræsentantskab og, at repræsentantskabet derefter ud fra deres midte vælger en hovedbestyrelse på 7 medlemmer plus en formand.

Det forekommer mig, at være en lidt gammeldags og ret bureaukratisk proces for så lille en forening. Det betyder også, at der fortsat kan opstå situationer hvor HB (som vi har set det flere gange før) vil være handlingslammede, indtil RM har diskuteret og truffet en beslutning om en aktuel sag eller et problem.

Måske ville det have været meget nemmere og langt mindre bureaukratisk, at nedlægge repræsentantskabet - der jo bare er en klods om benet på HB - og lade EDR’s medlemmer vælge HB ved et direkte valg. Jeg tør i hvert fald godt, at overlade ansvaret til en direkte valgt hovedbestyrelse der får langt nemmere ved at navigere og beslutte fra dag til dag. Og er man utilfreds med HB’s beslutninger – kan man jo bare vælge en ny ved næste valg.

​73 de OZ5XN, Allan

3
Your rating: Ingen Average: 2.3 (7 votes)

Allan, OZ5XN

Hej Allan,
​Det er nogle interessante betragtninger du bringer til torvs. Blot til oplysning så havde arbejdsgruppen ikke mandat til at fremlægge et forslag som er så radikal som det du foreslår. Men når det er sagt så bliver ideen ikke mindre interessant af. Jeg håber at du har mulighed for at deltage i en af de møder rundt om i landet der omhandler vedtægterne. Du kunne prøve at lufte ideen der og se hvad andre synes om den. En god og givtig debat kan være kilde til mange gode tiltag.
Your rating: Ingen Average: 5 (4 votes)

73 de OZ1EYZ
Istvan

Sakset fra RM forretningsorden:

§1 Stk. 8. Repræsentantskabet er ulønnet, men direkte udgifter forbundet med aktiviteterne i repræsentantskabet dækkes efter regler, som fastsættes af repræsentantskabet. Reglerne anføres i den administrative forretningsorden (ADM-FO).

Den der ADM-FO er den ikke i høring?

Der er lidt konflikt her:

Fra HB FO:
” Stk2. Mødet afholdes i sidste halvdel af november”
 
Fra vedtægterne:
 §3. Ordinært repræsentantskabsmøde
Stk. 1. Repræsentantskabets årlige ordinære møde finder sted i november måned.
Hvorfor ikke i den første halvdel af november? Sidste weekend i november er der verdens største contest på CW.

Og LAD NU VÆRE med at lægge RM den sidste fulde weekend i november. Vi er nogen, der stadig gerne vil være radioaktiv i verdens største HF Contest på CW.


en konflikt mere

fra vedtægterne
Stk. 3. Hovedbestyrelsens møder ledes af formanden eller i dennes fravær af næstformanden”
 
Og fra HB FO
§ 6. Dagsorden for hovedbestyrelsesmøder:
1. Valg af mødeleder.

Kan HB ikke selv vælge mødeleder? P.t. fungerer det  fint med OZ1DCZ


Jeg vender tilbage med mere senere.
 
4
Your rating: Ingen Average: 3.7 (3 votes)
73, Jørgen OZ0J
 
Hej Jørgen,
Tak for input. De er noteret. Kan godt se problemstillingen med HF contesten sidst i november, og først i november er der den størstw cw contest på VHF - der er mange contester. Men medio november burde være et frirum.

Claus
4
Your rating: Ingen Average: 3.7 (3 votes)

Claus OZ1FDH

Hej Jørgen,

Vedr. ADM-FO eller administrative procedurer, så var der enkelte punkter som var af en så banal administrativ karakter, at vi ikke fandt dem nødvendige at indføre i forretningsordenen. Disse skulle fremgå af meterialet sendt til RM+HB. 
Blot lige rent opklarende, de paragraffer du omtaler er i forretningsorden for repræsentantskabet og HB, det er ikke i vedtægterne. 
 
4
Your rating: Ingen Average: 4 (3 votes)

Claus OZ1FDH

Et par spørgsmål og kommentarer til det fremsendte:
 
 
 
ApS’et administration
 
HB FO
”§1 stk. 4: HB behandler alle sager der vedrører EDRs Ham Radio Certificate Denmark Aps.”
 
Vedtægterne
§16 Stk. 2. Ham Radio Certificate Denmark ApS refererer til repræsentantskabet og mellem repræsentantskabsmøderne til hovedbestyrelsen.”
 
RM FO
§3 Stk. 1. Når de reviderede årsregnskaber for EDR henholdsvis Ham Radio Certificate Denmark ApS foreligger, sørger HB for, at de udsendes pr. E-mail til repræsentantskabets medlemmer.
Stk. 2. RM har 2 uger til kommentering og stillingtagen. Afstemning sker pr. E-mail således, at resultatet foreligger så betids, at ApS-regnskabet kan indleveres rettidigt til Erhvervsstyrelsen. ”
 
 
Fra advokatfirmaet, der er i gang med at oprette ApS’et har jeg modtaget følgende:
 
”Med hensyn til jeres vedtægter i foreningen må følgende gøres klart. Foreningen udgør generalforsamlingen i anpartsselskabet. I praksis betyder dette, at den/de tegningsberettigede i foreningen agerer på vegne heraf, når foreningen optræder som generalforsamling i relation til anpartsselskabet (ej at forveksle med, at foreningen selv afholder generalforsamlinger og repræsentantskabsmøder for egne medlemmer). Hvis foreningen selv havde været et anpartsselskab havde det også være ledelsen i denne og ikke den bagvedliggende generalforsamling (selvom denne er den højeste myndighed), der havde repræsenteret selskabet på en generalforsamling i et underliggende driftsselskab. Dette betyder, at det er du og Finn, der som tegningsberettigede i foreningen godkender årsregnskab mv. for Ham Radio Certificate Denmark ApS.”
 
”Finn” og ”du” er i dette tilfælde nuværende formand og næstformand. Vi har med HBs accept oprettet ApS’et. Vi har jf. nuværende vedtægter tegningsretten.
 
Som det fremgår, kan de tegningsberettigede dvs. formanden og fx næstformanden godkende regnskabet. Arbejdsgruppen kan så vurdere, om der skal rettes noget i vedtægter og diverse FO’er på grund af det.
 
I bør i hvert fald få det afstemt, så der står det samme alle steder.
 
 
 
Valg af ledelse i ApS’et
 
Vedtægterne
”§7 Stk. 7. Hovedbestyrelsen udpeger fra sin midte et medlem til ledelsen af Ham Radio Certificate Denmark ApS.”
 
§6 stk. 4 punkt 7:
” Udpege 2 personer blandt EDRs medlemmer til ledelsen af Ham Radio Certificate Denmark ApS. Udpegelsen er tidsubegrænset. Repræsentantskabet kan efter behov udpege nye medlemmer til ledelsen.”
 
Hvornår skal de 2 personer vælges? Fra RM FO § 3 stk. 2 står der intet om valg/genvalg.
Hvis HB skal vælge 1 person fra sin midte fx på konstitutionsmøde efter RM, så bær de 2 personer godkendt af RM vel være på valg samtidig?
 
Jf. ApS’ets vedtægter, så er direktionen på valg hvert år på den ordinære generalforsamling. Det er så vidt jeg husker standard i selskabsloven, så det skal ske mellem januar og maj samtidig med godkendelse af årsregnskabet.
 
Skal ledelsen udskiftes i november/december , skal der også indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling i ApS’et.
 
 
 
HB FO:
 
”§1 stk. 4: HB kan træffe beslutning gennem elektronisk sagsbehandling via e-mail. ”
 
Hvem kan udsende den elektroniske sagsbehandling? Andre end formanden?
 
 
 
”§ 7: Det endelige referat fremsendes til HB og RM. Referatet uden personsager offentliggøres på EDRs hjemmeside under "For medlemmer", når mødet er slut.”
 
Med de maratonmøder, jeg har været med til, så vil jeg anbefale, at det kan ske fx 1 eller 2 dage efter mødet er slut.
 
 
Valg bilag:
 
”1.14: Eventuelle klager over valget skal sendes skriftligt eller pr. E-mail til formanden senest d. 15. oktober.”
 
Ved skriftlig klage er det afsendelsesdatoen eller modtagelsesdatoen?
Og hvordan passer det med RM-pakken og evt. klager over valget?
 
OZ på papir udkommer medio oktober. Fristen for klage over valget er næsten før OZ på papir udkommer.
Hvad hvis en person, der ikke er kandidat, vil klage over valget? Fx en, der kun får OZ på papir.
 
 
 
Vedtægterne:
 
§3 Stk. 3. Hvert personligt medlemskab giver ret til én stemme for den, hvis navn er anført på medlemslisten. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.”
 
Har familiemedlemskab stemmeret?
Har juniormedlemmer, som ikke myndig stemmeret?
 
 
 
§ 5 Stk. 6. Lokalafdelingen vælger selv sin formand og bestyrelse, som alle skal være medlem af EDR. Dispensation herfra er mulig.”
 
Er det i strid med folkeoplysningsloven, fx §14 stk. 3:
 
”En frivillig folkeoplysende forening skal være åben for alle, som tilslutter sig foreningens formål.”
 
Og antallet af medlemmer i en lokalafdelings bestyrelse:
 
§4 punkt 3: ” have en bestyrelse, der består af mindst 5 personer, der er valgt eller udpeget af medlemmerne eller medlemsorganisationerne, der står bag foreningen,”
 
 
Loven findes på https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=138157#K5
 
 
 
Regnskab og kontingent:
 
§12 Stk. 1. Foreningens regnskabsår er kalenderåret.”
 
Jeg savner en overgangsordning her. Slutter nuværende regnskabsperiode
 
31. december 2017?
31. marts 2018?
 
Og ved ændret regnskabsperiode hvordan med det budget, der er godkendt af RM i oktober?
 
 
Kontingent
 
Hvor finder man noget om opkrævning af kontingent herunder forfaldsdato?
Og er der en overgangsordning, så EDR fx kan opkræve kontingent for 9 måneder i 2018 med forfald 15. marts 2018? (som nu). Det vil være langt at foretrække og giver mindst muligt arbejde for nuværende næstformand og forretningsføreren.
 
§12 Stk. 3. Efter udløbet af kalenderåret udarbejdes årsregnskab og balance samt status for overholdelse af den til årsregnskabet hørende aktivitetsplan.”
 
Hvem udarbejder årsregnskabet? Dvs. opstillingen af regnskabet.
 
 
§12 Stk. 4 Der udarbejdes til orientering for repræsentantskabet et halvårsregnskab med en råbalance.”
 
Skal det evt. også revideres/gennemgås af de kritiske revisorer forud for RM?
Hvad med et regnskab pr. 30/9? Det burde være muligt med RM i november.
 
 
 
 
Vedtægterne:
 
§6 stk. 4 punkt 5:
 
”Ud af sin midte vælges formand og 6 hovedbestyrelsesmedlemmer samt 3 suppleanter til hovedbestyrelsen for en 2-årig periode. ”
 
§7 stk. 1 punkt 3:
”Efter valget konstituerer hovedbestyrelsen sig selv og udpeger en næstformand, kasserer og sekretær. ”
 
 
Hvorfor 6 medlemmer til HB? Der er 5 regioner
Hvorfor en kasserer? Og hvad skal vedkommende lave?
 
 
 
§7 stk. 2 punkt 6:
”Afholdelse af to årlige medlemsmøder i hvert geografisk område”
 
Hvornår må/skal de holdes?
Information om medlemsmøde? Fx indkaldelse i OZ, på hjemmesiden osv. osv.
Kan der holdes mere end 2 møder om året?  Fx 2 steder i samme region.
 
§10 stk. 1
”EDR udgiver sin egen medlemspublikation OZ. Denne suppleres med en hjemmeside og sociale medier, i det omfang repræsentantskabet skønner det relevant.”
 
Betyder det, at hvis der kommer et nyt socialt medie fx for radioamatører, så skal EDR vente, til RM tager stilling på det ordinære møde?
 
 
 
§4 Stk. 3. Formanden vælges særskilt. Hvis der er flere kandidater, er den kandidat valgt, som har fået flest stemmer. Ved stemmelighed afholdes der omvalg mellem de to kandidater med flest stemmer.”
 
Kan de 2 kandidater selv stemme?
Der er 34 RM’er, hvad hvis der er stemmelighed mellem de 2 sidste kandidater?
 
 
§ 7 Stk. 2. Indstilling om æresmedlemsskab indsendes til hovedbestyrelsen. Udnævnelsen sker af repræsentantskabet.”
 
Hvornår skal HB sende indstillingen videre til RM?
 
 
Med forbehold for fejl til forkerte henvisninger.

Der er sikkert mere, men tiden rækker ikke til mere fra min side for tiden. 
5
Your rating: Ingen Average: 5 (3 votes)
73, Jørgen OZ0J
 

Sider

Topic locked