26 posts / 0 nye
Seneste indlæg
Stop nu lige lidt op.
 
I det seneste OZ 11/2017 læser jeg på side 430, at Repræsentantskabet har besluttet en høringsfase omkring rimeligt store ændringer af vedtægterne. Helt fint. Men det skal afsluttes med en elektronisk afstemning i Repræsentantskabet imellem 4/12 og 11/12. Det kan man ikke i flg. de gældende vedtægters §25: 
VEDTÆGTSÆNDRINGER 
Forslag til ændring af vedtægterne kan kun behandles på repræsentantskabsmødet, såfremt de er optaget i den i § 12, stk. 6, sidste afsnit nævnte bekendtgørelse. 
Stk. 2. Ændringer i de fremsatte forslag kan foretages under repræsentantskabets behandling af forslagene. 
Stk. 3. Et ændringsforslag er vedtaget, når mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget. 
Jeg er på ingen måde imod ændringer i vore vedtægter. Men jeg er meget imod, at det forhastes igennem. Specielt når der skal tages stilling til væsentlige strukturelle ændringer. Og netop §25 er en sikring imod, at det sker. 
Her siges, at ændringsforslag skal være optaget i bekendtgørelse i hht. §12, ændringer hertil kan ske undrer Repræsentantskabets behandling og de kan vedtages med 2/3 flertal. Bemærk også lige, at Repræsentantskabet skal indkaldes til møde et centralt sted i hht. §12. Det gælder både for det ordinære og for eventuelle ekstraordinære møder. Jeg ser ingen steder i vedtægterne, at der gives mulighed for elektronisk afstemning. Smart nok og tidsbesparelse, men ikke i flg. vedtægterne.
Også Repræsentantskabet skal overhold vedtægterne, selv om de er foreningens øverste myndighed. Der kan skrives mangt og meget om detaljerne i dette. Det vil jeg undlade. 
Jeg vil afslutte med at opfordre (læs kræve) Repræsentantskabet til at overholde de gældende vedtægter.

Eller er der noget, jeg totalt har misforstået?

73 OZ1EDD Kaj
2
Your rating: Ingen Average: 1.9 (8 votes)
Hej Kaj OZ1EDD.

Det er faktisk repræsentantskabet der den 14. oktober har besluttet det der sker lige nu.
Endda måden det sker på. Det vil du kunne læse i referatet, og høre på lydfilen.
Og der vil også være en afstemning - elektronisk.
Og det er kun vedtaget hvis 2/3 af de valgte RM'er sige ja.

Det du mener er at vi RM'er alle skal mødes i Odense, af give en stemme, og så tage hjem igen lige her efter?
Ellers har jeg misforstået det du skriver?

73's

Kenneth
Oz1IKY

 
5
Your rating: Ingen Average: 4.1 (9 votes)

... kun tåber og døde fisk svømmer med strømmen - og de samme tåber og levende fisk frygter ej Havet!

Jeg vil benytte lejligheden til at slå endnu et slag for informations/debat møderne om forslaget til nye vedtægter. Se under nyheder for tid og sted. Der vil til alle møder være medlemmer af arbejdsgruppen til stede, som både kan besvare spørgsmål og lytte til ideer og kommentarer.
5
Your rating: Ingen Average: 5 (5 votes)

Claus OZ1FDH

Kære oz1EDD

tak for dit indput til processen, vi vil naturligvis tage dine kommentarer med i vore betragtninger.

73
OZ3ZU/Viggo
Your rating: Ingen Average: 2 (3 votes)

OZ3ZU/Viggo

Kære oz1EDD

tak for dit indput til processen, vi vil naturligvis tage dine kommentarer med i vore betragtninger.

73
OZ3ZU/Viggo
No votes yet

OZ3ZU/Viggo

Kære oz1EDD

tak for dit indput til processen, vi vil naturligvis tage dine kommentarer med i vore betragtninger.

73
OZ3ZU/Viggo
No votes yet

OZ3ZU/Viggo

Hej Kenneth
Jeg mener, at vedtægterne skal overholdes. Og, som jeg skriver, så kan selv Repræsentantskabet ikke sætte sig ud over dem. Selvom de er “dyre” og upraktiske at efterleve. Vi kunne jo også vente til næste ordinære RM møde. Så er I jo alligevel forsamlede.
Hvis det med vold og magt, skal ændres nu, så jeg ser ikke andre muligheder, end at Representantskabet skal indkaldes ekstraordinært til møde et “trafikalt centralt sted”, at der forinden skal rundsendes et forslag, der kan rages stilling til. Og at der på mødet skal tages hensyn til ændringsforslag, der fremsættes på mødet. Det står klart i vedtægterne. Så det er I pine-død nødt til at overholde. Også selvom det er upraktisk.
Skal der gives andre - og måske mere tidssvarende - muligheder, skal det med i de kommende ændringer. Og de kan ikke tages i anvendelse før vedtagelse!
Havde foreningen stået i en force majeure situation, var det en anden sag. Men det er jo ikke tilfældet.

Vi har flere §-kyndige i foreningen, som tidligere har ytret sig. Hvad siger I? Er jeg helt galt på den?

I øvrigt synes jeg det er rigtig fint, med en åben debatperiode før afstemning, som der foregår nu. Så er det op til os menige medlemmer at give vore betragte tvinger til kende.

 
Your rating: Ingen Average: 2.6 (7 votes)
Kære Kaj OZ1EDD

Jeg skal endnu en gang bede dig, og andre, læse referatet og eventuelt lytte til lydfilen fra RM 2017.

Beslutningen du, og andre, efterlyser er allerede truffet. Den er truffet på RM 2017.
Endda med er så stort et flertal at det ikke var nødvendigt at udregne om der var et kvalificeret flertal.
Den proces der er igang nu blev vedtaget med 20 ud af 21 tilstedeværende RM'er (der var en blank stemme)
Reelt set er det ændringsforslaget der kommer til en elektronisk afstemning i december. Intet andet. 

Og igen, det der sker nu, sker på baggrund af RM 2017 beslutningen om at vi skal overgå til et Ét kammer system.
Dette skal ske fra 1. januar 2018 (det blev også vedtaget på RM 2017 som du, og andre, kan læse i referatet).
RM 2017 besluttede dette med 20 stemmer ud af 23 tilstedeværende RM'er (der var 3 stemmer imod).

Nyvalg sker, uanset hvad, først til efterår 2018 hvis du skulle være bange for at dit lokale HB eller RM medlem ikke sidder tiden ud.

Faktisk blev alt på RM 2017 vedtaget med et så stort kvalificeret flertal at det på intet tidspunkt var nødvendigt at lave nogen brøkregning.
Igen - læs referatet.

Det er dermed RM 2017 beslutningen der nu føres ud i livet.
Det er en beslutning som Foreningens Øverste Myndighed (Repræsentantskabet) har truffet, der nu eksekveres.
Og det sker endda med en medindragelse af medlemmerne, som kan komme med konstruktiv kritik og forslag.
Det er der flere RM'er der selvstændigt har taget initiativ til - og tak for det. Et godt og positivt initiativ.

Jeg kan kun opfordre dig, og andre, til endnu engang at læse referatet og eventuelt at lytte til lydfilen fra RM 2017.
Og selvfølgelig at deltage i de møder der afholdes. Dem finder du også her på hjemmesiden under nyheder og i kalenderen.


VY 73

Kenneth
OZ1IKY
 
5
Your rating: Ingen Average: 4.5 (6 votes)

... kun tåber og døde fisk svømmer med strømmen - og de samme tåber og levende fisk frygter ej Havet!

Hej Kenneth.

Jeg kan godt læse i referatet, at RM beslutted en kalender for behandlingen af vedtægtsændringerne. Men det gør jo ikke automatisk processen lovlig i hht. de gældende vedtægter. I flg. referatet, har RM tilkendegivet, at etkammersystemet skal med i det nye (og kommende) vedtægtsforslag. Og RM besluttede, at reglerne for stemmeoptælling skal indgå i de nu gældende vedtægter, hvis det bliver udfaldet af afstemningen. 
Så der er ikke vedtaget nogen vedtægtsændringer på RM i oktober. Og - undskyld jeg gentager - så kan nye vedtægter eller ændringer ikke vedtages før, der afholdes et nyt RM i hht. de gældende vedtægter. 

Jeg anerkender, at der er et stort flertal for en kraftig revision af vedtægterne indeholdende en helt ny struktur. Også at der var en god og konstruktiv atmosfære på mødt. Men det alene gør det ikke. 

Jeg har ikke hørt lydfilen. Mine argumenter er alene ud fra referatet og de gældende vedtægter.

73 OZ1EDD Kaj
3
Your rating: Ingen Average: 2.8 (6 votes)
Hej Kaj OZ1EED

Dine ovenstående indlæg i tråden kan ses som en indikation af, at vedtægterne skal ændres. De er simpelthen for utidssvarende på visse områder.
Der er dog historisk belæg for, at repræsentantskabet har afsluttet en sag uden tilstedeværelse. Der har derfor dannet sig en kutyme.
Bemærk dog, at jeg har anvendt ordet: "afsluttet" i ovenstående sætning. Og det er præcist her, det er interessant. For den igangværende sag er netop startet op under streng overholdelse af § 25 Stk. 1 og § 12 Stk. 6, og venter blot på sin afslutning. En afslutning som RM 2017 har dikteret metoden for ved nedsættelse af arbejdsgruppen, høringsfase med efterfølgende tilretning og afstemning.

At der er hastværk i denne sag skyldes forskellige problemstillinger, hvoraf jeg udelukkende her vil koncentrere mig om den gældende vedtægt.
For afsluttes sagen ikke inden startskudet på valghandling 2018 i følge de gældende vedtægter vil der hengå yderligere 2 år inden en ny vedtægtsændring af denne karakter, kan implimenteres. Man skal her huske på, at de gældende vedtægter foreskriver en 2 årlig valgperiode. Og den 2 årlige valgperiode kan jo ikke ændres undervejs uden at begå vedtægtsbrud.

Jeg har, hvor mærkeligt det end kunne lyde, fuld tillid til, at Repræsentantskabet godt kan afslutte sagen uden et tilstedeværelsesmodul. For er de ikke tilfredse med arbejdsgruppens arbejde, vil Repræsentanterne stemme nej. Jeg håber dog ikke på et nej. For det er på tide, at foreningen også med hensyn til vedtægterne følger med tidens muligheder.

 
5
Your rating: Ingen Average: 5 (7 votes)

de OZ7XF / Allan

Hej Allan
Jeg har ikke på noget tidspunkt forfægtet, at vedtægterne trænger til en kritisk gennemgang. Der er dele, jeg er enig i og andre, som jeg ikke kan støtte. Men det er ikke, hvad mine indlæg i denne tråd går på.
Uanset, at RM har afsluttet et par sager uden tilstedeværelse tidligere, så har det ingen indflydelse på, om den igangværende proces er vedtægtsstridig mht. til den afsluttende afstemning. Der kræver de gældende vedtægter udsendelse af et forslag, indkaldelse til et fysisk møde med debat og mulighed for ændringsforslag og en afstemning. Proceduren omkring elektronisk afstemning er ikke beskrevet i hverken vedtægter eller en forretningsorden for RM. F.eks hvordan håndteres et krav om skriftlig (= hemmelig) afstemning? Hvordan optælles  stemmer? Hvordan håndteres afstemning fra et RM medlem, der ikke har internetadgang? Det er jo ikke et krav for at sidde i RM. Og flere detaljer i samme boldgade. 
Du nævner selv, at der er hastværk i denne sag. Og begrunder det med, at der ellers vil gå yderligere 2 år med en fuldstændig implementering. Og hvad så? Foreningen har eksisteret i 90 år. Så den overlever nok, at et så vigtigt sæt vedtægtsændringer, som forslaget får en ordentlig og korrekt behandling. En demokratisk proces er ofte bøvlet. Men der findes ikke et bedre alternativ. Derimod giver den en rigtig god mulighed for, at man får sig tænkt ordenligt om. 
Det gælder ikke blot om at “afslutte sagen”, som du skriver. Det gælder en afstemning om væsentlige vedtægtsændringer.
Det er fint, at der er en høringsfase med medlemsmøder. Men debatten, oplysning om forslagets endelige ordlyd og indkaldelse til medlemsmøderne er kun på hjemmesiden. Hvad med den (store) gruppesal medlemmer, der ikke bruger hjemmesiden, ikke er oprettet med login? De holdes udenfor. Og mig bekendt er der ikke krav om, at man som medlem skal følger med her. Derimod får alle medlemmer tilsendt OZ, hvis de ikke selv har fravalgt. Der er vores forum for alle medlemmer. Langsommeligt - indrømmet. Ofte upraktisk - ja. Men det er nu sådan, det engang er. 

Jeg har endnu ikke læst nogen argumenter, der der overbeviser mig om, at den igangsatte proces strider imod vedtægterne hvad selve afstemningen med afslutningsdebat angår.

73 Kaj
3
Your rating: Ingen Average: 2.3 (3 votes)

Sider

Topic locked