26 posts / 0 nye
Seneste indlæg
Forfriskende læsning (Vedtægtsforslag OZ 9-2017).

Dejligt at der er to forskellige forslag til nye/reviderede vedtægter at tage stilling til. Begge med den hensigt, at gøre de gældende vedtægter nemmere at styre efter. Forslag 1 fra. OZ1FDH og OZ1EYZ er meget kort. Og efter min mening mangler en del gennemarbejdning for at kunne fungere. Ret vigtigt, da forslaget lægger op til en ændring i foreningens styrende funktioner. Men forfriskende tanker at tage stilling til.

Forslag 2 er OZ7S' bestillingsarbejde. En gennemgribende revidering af de gældende vedtægter for at luse ud i uhensigtsmæssigheder og uklarheder. Foreningens struktur er bevaret. Et digert værk sat overskueligt op med "gældende og nye" sat op overfor hinanden. Jeg finder ikke de store nyheder. Men det er efter min mening heller ikke nødvendigt. Valgprocedurer og roller er gjort meget tydeligere og lettere at styre efter. Helt klart det forslag jeg støtter. 

Dog har jeg et par ændringsforslag til forslag 2, som også sendes til RM og HB:

§ 9 stk. 5 ændres til formuleringen i forslag 1 § stk. 5 og 6 og forslag 2 stk. 6 bliver så stk. 7. Min begrundelse er, at i rigtig mange lokalforeninger er medlemmer, som af den ene eller anden grund ikke er medlem af hovedforeningen, og som ønsker at gøre et bestyrelsesarbejde lokalt. Det er de forhindret i med den nuværende og forslag 2's formulering. I yderste konsekvens kan det betyde, at en lokalforening må melde sig ud af hovedforeningen eller lokalforeningen sygner hen. Jeg er af den holdning, at alle danske radioamatører bør være medlem af EDR. Men vi må se realiteterne i øjnene. Bl.a. Den uro og barnagtige opførsel, der opleves fra flere sider "indenfor murene" får forståeligt nok mange til at være kritiske overfor et medlemskab. 

§ 4 siger at HB fastsætter medlemskategorier og deres rettigheder. I §4 siges, at HB fastsætter medlemskategorier og deres rettigheder. I § 10, § 10 b og § 11 stk. 2 omtales enten blot medlemmer, eller forskellige medlemskategorier. Det strider imod hinanden. 

Mit forslag er: § 4, første afsnit: Ud over fuldgyldige medlemmer, som betaler fuldt medlemskontingent, kan HB fastsætte andre medlemskategorier og deres rettigheder. Afsnit 2 uændret. I § 10 ændres "medlem" til "fuldgyldigt medlem". § 10 b ændres til: Alle fuldgyldige medlemmer i en region har stemmeret og er valgbare. Undtaget er medlemmer omfattet af § 8 stk. 2. § 11 stk. 2: Alle fuldgyldige medlemmer har stemmeret og er efter 2 års fuldgyldigt medlemskab valgbar. Undtaget er medlemmer omfattet af § 8 stk. 2. 

§ 10 b tilføjes stk. 6: Valg af repræsentantskabet foregår ved urafstemning.

§ 11 3. punktum ændres til: Opstilling til formand og hovedbestyrelsesmedlem foregår efter samme retningslinier som til repræsentantskabet nævnt i § 10 b, stk. 2.

§ 19 stk. 5 rettes henvisningen til : jfr. § 10 d, stk. 3 og § 11 stk. 9.

 

"Jo stærkere lokalforeninger vi har, jo stærkere vil EDR også være."

3
Your rating: Ingen Average: 2.1 (7 votes)
OZ1EED
​Jeg tror at uanset hvilket af de 2 forslag der bliver vedtaget, så kommer der ændringsforslag, og heldigvis.
​Det store spørgsmål er vel om det mest vidtgående forslag får flest stemmer nok med det samme? 
​Personligt kan jeg godt lide at RM bestemmer, når nu de er øverste myndighed i foreningen.
Medlemmerne har jo bestemt hvem der skal i RM.
​Og for EDR´s skyld, tror jeg det vil give stabilitet og tryghed i ledelsen fremover, og det mener jeg vi har brug for.

​Som forening har vi brug for at kunne handle til gavn for EDR, til enhver tid når det er nødvendigt, og det skal de valgte RM gøre, her tænkes på at det altid skal være muligt at supplere HB og også RM.
Så jeg hælder nok mest til det forslag hvor RM bestemmer.

​OZ1LLY/Gert
RM Nordjylland 
5
Your rating: Ingen Average: 4.5 (12 votes)

OZ1LLY/Gert Poulsen

Der er flere der spørger til om 1eyz/1fdh vedtægtsforslaget nu er komplet, da det indeholder langt færre detaljer og kun fylder 1/3 i forhold til de nuværende vedtægter.
 
Forslaget indeholder alle de principper om formål, organisation, opgaver og ansvar, der skal være i et sæt vedtægter. Vi har gjort os umage med at beholde EDRs nuværende formål, organisation og struktur, men har også gjort os umage med at gøre vedtægterne nutidssvarende og brugbare i en verden som ændrer sig konstant. Undervejs i processen har vi bestræbt os på at være meget grundige og omhyggelige. Vi har snakket med og fået input fra menige EDR medlemmer, RM-medlemmer, jurister og folk fra andre organisationer (primært DN og FDM). En vigtig del har været, at vi har lagt de løbende udgaver af forslaget op på EDR.DK til almindelig debat og forslag, hvoraf en hel del er blevet indarbejdet i den endelige udgave.
 
Vedtægterne er EDRs grundlov, og bør ikke indeholde administrative regler om f.eks afsendelse af post, kørselsfradrag, detailbeskrivelser af tidsfrister for dette og hint, medlemskategorier, procedurer for stemmeoptælling m.m. Alt dette skal stå i en forretningsorden, som netop beskriver EDRs forretninger.
Den danske grundlov bestemmer f.eks, at der skal afholdes valg hvert 4 år, men der står intet om hvordan valget afholdes. Havde Grundloven været opbygget ligesom EDRs nuværende vedtægter, så havde vi stadig stemt ved håndsoprækning på det lokale torv!
 
Vedtages 1eyz/1fdh forslaget, skal der laves en forretningsorden som beskriver de administrative procedurer i foreningen. I denne kan man indføre fuldstændig de samme administrative procedurer som der eksisterer i dag, men man kan også vælge at ændre dem. Det er RM som bestemmer dette ved almindeligt flertal.
 
Selvfølgelig er det ikke vedtægterne, der i sidste ende afgør om EDR er en driftig og nutidssvarende forening. Men de vedtægter vi har i dag, kræver, at næsten enhver ændring i EDRs daglige drift forudsætter en vedtægtsændring som skal vedtages med 2/3 flertal. Derfor oplever vi en næsten konstant strøm af vedtægtsændringer og lange diskussioner om hvordan den ene eller anden sætning om administrative forhold skal fortolkes. Den tid kunne måske være brugt bedre på at snakke om nye ideer og medlemstiltag?
 
Gode foreningsvedtægter skal være ligesom en grundlov; de skal være klare og tydelige (læsbare for alle), de skal entydigt definere formål, organisation, opgaver og ansvar, og de skal næsten aldrig ændres -kun justeres lidt med 3-10 års mellemrum. 
5
Your rating: Ingen Average: 4.7 (12 votes)

Claus OZ1FDH

Mit første indlæg om nye vedtægtsforslag indeholder en del mindre præviserende ændringer, men jeg forslår en relativ stor ændring: I lokalforeningernes bestyrelse behøver kun et medlem at være medlem af hovedforeningen. Som foreslået i forslag 1. Hvad er jeres holdning til det set i lyset af, at rigtig mange engagerede lokalforeningsmedlemmer ikke er medlemmer af EDR?
2
Your rating: Ingen Average: 1.7 (6 votes)
Hvor vidt medlemmer af en lokalafdeling også skal være medlemmer af landsforeningen har været diskuteret jævnligt de sidste 30 år. Uden at der er kommet en løsning.

OZ5ESB holder til i kommunale lokaler. Alle, som gør det, er underlagt Esbjerg Kommunes udlægning af fritidsloven. Derfor ville vi miste vore lokaler, hvis vedtægterne stiller krav til medlemsskab af en landforening. Hvis medlemskabet og kontingentet til landforeningen er inkluderet i lokalforeningens medlemsskab og kontingent, er der ingen problemer.

For nogle år siden blev det foreslået at omdanne EDR til en paraplyorganisation, som ovennævnte også kaldes. Dette praktiseres uden problemer af en lang række landsdækkende foreninger med DIF og DGI i spidsen.

Et højtråbende mindretal lykkedes med trusler om retssager og syltekrukketaktik at forhindre at RM vedtog dette forslag. Jeg har ved mange lejligheder efterlyst, hvad der er så specielt ved EDR, at vi ikke kan leve under en sådan model. Modstanderne af forslaget har udmærket sig ved rungende tavshed. Hvad dette er begrundet i vil jeg trygt overlade til læserne selv at fantasere om.

Problematikken omkring medlemsskab løses først den dag EDR omdannes til en paraplyorganisation. Men så længe medlemmer af foreningen med en alder så høj, at de nok ikke kan regnes som udgørende EDRs fremtid, står i kø for at lade sig vælge ind i de styrende organer for at forhindre enhver form for ændringer, så har det nok lange udsigter.
 
4
Your rating: Ingen Average: 3.9 (8 votes)

Vy 73 de OZ1FF/Kjeld

QRV 1,3 - 47 GHz/JO45BO58

Hej Kjeld,

Hvis bare det var så vel at vi svømmede i yngre medlemmer :) 
Lokalafdelingerne har en meget høj grad af frihed i EDR, som jeg tror er af stor vædi for begge parter. Hvorvidt man skal være medlem af EDR for at sidde i bestyrelsen, giver vel et eller andet sted god mening for en lokalafdeling under EDR. Hvad de øvrige medlemmer angår, så er der p.t. frit valg.
Men er det i praksis et problem, at bestyrelsen i lokalafdelingerne skal være medlem af EDR? Jeg har ingen viden herom. Er der nogle erfaringer hermed?
 
5
Your rating: Ingen Average: 5 (6 votes)

Claus OZ1FDH

Problemet er, at vi i Birkerød har været ude for, at en person kun ville modtage valg til formand ,hvis lokalforeningen betalte for hans medlemskab af EDR. 
Så dybt er hadet til EDR

Hans OZ5RB
3
Your rating: Ingen Average: 2.3 (3 votes)
Eller mandens nærighed... Der er bare nogle mennesker, der sætter en ære i, at få andre til at betale for sig...
I valgte ham vel så ikke ? Eller havde I ikke andet valg ?
Min fornemmelse siger mig, at langt de fleste der står udenfor, har truffet dette valg, med baggrund i deres økonomi. Men det er sjældent at de opgiver dette som årsagen; det er altid noget med noget, som andre gør, eller også føler de, at de ikke får noget ud af det...
Så jeg tror ikke det har noget med aversioner imod EDR, men snarere personlige, egoistiske interesser... Had er for dyb en følelse til at begrunde et manglende tilhørsforhold til EDR...
Your rating: Ingen Average: 5 (6 votes)

`73
Lars - OZ1FUS
EDR -Noget man kommer til at melde sig ud af... Desværre...

Der er sikkert mange grunde til hvorfor folk ikke er medlem af EDR men kun medlem af en lokalafdeling. Det vil jeg som udgangspunkt ikke gøre mig klog på. Men faktum er at mange aktiviteter som relaterer sig til amatørradio foregår udenfor foreningen EDR. F.eks DMR aktiviteten drives af folk hvor langt over halvdelen af de mennesker ikke er medlemmer.
​Det er den slags reailteter vi er nød til at forholde os til. Det er en af grundene til at vi er nød til at udforme vedtægter og andre regler sådan at de virker inkluderende fremfor fremmedgørende. Den eneste måde vi kan vinde mennesker til at deltage mere aktivt i foreningen er at gøre os selv relevante, Dvs. vi skal mkunne byde på ting som folk synes er interessant. 
5
Your rating: Ingen Average: 5 (6 votes)

73 de OZ1EYZ
Istvan

Det er ærgerligt at du skriver "kun medlem af en lokalafdeling". Mange vil netop kun være medlem af en lokalafdeling, hvilket også er mere end rigeligt, da EDR ikke interesserer flertallet med mindre man vil have bladet OZ. De allerfleste har intet at bruge EDR til i hverdagen i forhold til hvad en lokalafdeling kan tilbyde. Tænk at der er lokalafdelinger der forlanger medlemskab af EDR for at man kan være en medlem af lokalafdelingen. Dem der gør det, mister så mange potentielle medlemmer på baggrund af den fatale fodfejl. Jeg har hørt så mange brokke sig over det. Lokalafdelinger er langt vigtigere end hoved organisationen for næsten alle. Som du selv skriver så foregår der rigtig meget udenom EDR. Træghed er nøgleordet.
1
Your rating: Ingen Average: 1 (6 votes)

Respekter hinandens forskelle

Max Bjævermose, jeg er ked af at sige det, men dine anonyme indlæg er ikke andet end brok og kævl. Der er ingen positive eller konstruktive forslag om noget som helst, men bare en gang "jeg er mig selv nok", uden iøvrigt at have modet til at stå ved sine egne synspunkter.

Uden EDR var der ikke ret meget radio at lave lokalafdeling om. Der var ingen overordnet organisation, ingen til at varetage ALLE radioamatørers interesser og ingen til at sørge for en fælles platform for ungdomsarbejde og rekruttering af nye amatører.

Istvan har ret, EDR skal have andre og flere varer på hylderne, men efter mange år hvor der ikke er sket ret meget, kræver det tid og masser af arbejde at ændre retning og få de nye initiativer igang. Men man er igang, denne hjemmeside er et af eksemplerne.

Lokalafdelingerne er utroligt vigtige, og de gør et kæmpearbejde, men hverken de eller EDR kan stå alene. Vi har brug for hinanden, ikke blot til at bevare status quo, men også til at gøre verdens bedste hobby endnu bedre.  
 
5
Your rating: Ingen Average: 5 (7 votes)

Claus OZ1FDH

Sider

Topic locked