19 posts / 0 nye
Seneste indlæg

Hej Claus

Det kan godt være, du synes, det er logisk; men et sæt gode vedtægter indeholder også bestemmelser om alt det logiske.
På et eller andet tidspunkt er der nemlig en situation, hvor det ikke for alle parter synes så logisk.

I øvrigt mangler du at forklare, hvad man gør, hvis der mangler repræsentantskabsmedlemmer fra en region eller generelt, eller hvis et HB-medlem afgår i utide og suppleanten ikke ønsker at indtræde eller man ikke har kunnet vælge en suppleant.
Jeres vedtægter beskriver heller ikke hvilken forholdstalsmetode, der skal anvendes ved valget af repræsentantskab.
Men der skal man måske også bare bruge sin logik?

Vy 73

Flemming, OZ8XW

 
2
Your rating: Ingen Average: 2 (7 votes)

oz8xw

DR OM Flemming.

Jeg er fuld ud bevist om hvad RM besluttede sidste år, med hensyn til vedtægter samt hvordan vedtægtsudvalget skulle nedsættes.

Men fx står valget beskrevet flere steder i de vedtægter som OZ7S har fremlagt.

Men du spørger om hvorfor vi skal have nnye vedtægter. 
Som jeg opfatter RM idag, godkender RM bare regnskab, budget, aktivitetsplan samt de retningslinier HB skal arbejde efter. Men hvad hvis RM ikke godkender disse dele hvad så.

Skal vi tage rød, grøn eller gul stue i HB, og jeg forholder mig ikke til hvem der har ret. Så har jeg da flere gange måske godt kunne tænker mig at kunne siger stop.
RM snakkede sidste år omkring samarbejde og at man skulle se fremad. Det er ikke i alle tilfælde at jeg syndes at dette har været fyldt. 

Vy 73
Finn, OZ7ABM
RM midtjylland
 
5
Your rating: Ingen Average: 5 (5 votes)
Hej Flemming,

Du spørger til vedtægsforslaget fra 1EYZ/1FDH om hvad man skal gøre hvis der mangler repræsentantskabsmedlemmer fra en region. Det er en tænkt situation som ikke er umulig, men hvor sandsynligheden er meget lille, med den inddeling vi har idag. Ved at vælge en repræsentantskabsmodel og ikke en generaforsamling, så antager vi, at der altid vil være kandidater fra alle regioner. Vil man ultimativt tage højde for en situation hvor der ikker er kandidater fra alle regioner så, skal man ikke have et repræsentantskab men en generalforsamling. 
Men der er intet i vejen for, at man i forretningsordenen under procedurer for afholdelse af valg beskriver, hvad man gør i det tilfælde, at der ikke er repræsentanter for en given region.

Istvan og undertegnede diskuterede muligheden af en generalforsamlingsmodel, men vi mente begge, at den nuværende struktur fungerer -if it works don't fix it. Hvad der ikke fungerer idag, er den meget uklare definition af hvem der egentligt bestemmer i EDR. Derfor har vi lagt mere magt/kompetencer hos repræsentantskabet. Det er rigtigt, at medlemmerne i vores forslag mister muligheden for at vælge formanden direkte, men til gengæld får de muligheden for at vælge medlemmer af repræsentantskabet som har langt større indflydelse, og af den vej får deres stemme større vægt.

Hvis et HB medlem afgår i utide, og suppleanterne ikke ønsker at indtræde, så må man fortsætte til næste valg med et mindre HB. Vi har for nylig været igennem en helt ekstrordinær situation med kun en formand og et HB medlem. Jeg tror ikke en sådan situation kunne opstå igen bl.a fordi repræsentantskabet i forslaget har mulighed for at afsætte formanden, hvis samarbejdet går helt galt. Men man kunne overveje om der var behov for en regel om, at repræsentantskabet kan vælge nye medlemmer af HB for en kortere periode. Her skal man igen passe på, at der ikke laves regler for alle tænkelige og utænkelige situationer. 

Om du ønsker at bruge den ene eller andne forholdstalsmetode er igen noget der hører til i en forretningsorden og ikke vedtægter. 

Iøvrigt er jeg fuldstændig enig i udsagnet om, at det ikke er vedtægterne der afgør om EDR kan tiltrække flere medlemmer. Men det hjælper på alle de gode kræfter, hvis foreningens daglige drift og styring kan ske så ukompliceret og ligetil som muligt, og hvis foreningen har mulighed for løbende at tilpasse sin administration og forretningsgange efterhånden som verden udvikler sig. Med den meget voldsomme detailregulering der er i de nuværende vedtægter, så er det meget svært.
5
Your rating: Ingen Average: 5 (6 votes)

Claus OZ1FDH

Hej Claus

Når du i dit indlæg nævner, at man skal passe på ikke, at der laves regler for alle tænkelige og utænkelige situationer, må det nødvendigvis give anledning til denne kommentar.

Man kan ikke lave regler for utænkelige situationer, for man kan ganske simpelthen ikke tænke sig til dem. Hæ, sproget og det anvendelse kan man altid lave lidt sjov med.

Man kan derimod lave regler udfra de historiske situationer foreningen har gennemlevet.
Der er nok dér vore vande skilles, idet jeg mener, at man skal benytte vedtægtsændringer til at dæmme op for fortidens skandaler. Tage ved lære af dem, så de ikke gentages.
Jeres model er netop klart den bedste til at supplere en bestyrelse, hvis et bestyrelsesmedlem eller formanden får varigt forfald indenfor urafstemningens valgperiode. Det er ganske lidt, der skal rettes til i jeres model for at få det på plads.
Man kan da godt tænke sig til, at repræsentantskabet derved drænes for medlemmer indefor den toårlige periode. Også dette kan man tage højde for ved at indføre mulighed for enten suppleringsvalg eller måske mere realistisk et ekstraordinært valg.
Og, når man kan tænke sig til det, synes jeg, at man bør gøre det.
5
Your rating: Ingen Average: 4.6 (5 votes)

de OZ7XF / Allan

Hej Allan,

Det kan helt sikkert gøres endnu bedre, og vores forslag er ikke perfekt. Din ide om muligheden for et suppleringsvalg for at sikre EDR ikke går i stå, er ikke tosset og noget der kunne tilføjes efterfølgdende.

Jeg mener dog, at i forhold til fortidens synder, så har vi netop dæmmet op for disse ved at give reel magt til repræsetantskabet og ved at give mulighed for at formanden kan afsættes hvis samarbejdet skulle gå helt galt.
Your rating: Ingen Average: 5 (3 votes)

Claus OZ1FDH

IMG_0589.PNG
Your rating: Ingen Average: 3 (2 votes)
Vedtægter , det her kan jeg ikke være med til, det må være medlemmer der skal bestemme  og ikke som det står i det forslag her."

§ 16. Eksklusion Såfremt et medlem groft tilsidesætter foreningens vedtægter eller handler til skade for EDR, kan medlemmet efter indstilling fra hovedbestyrelsen ekskluderes af repræsentantskabet med 2/3 flertal.
 § 17. Opløsning Stk. 1. Forslag til foreningens opløsning skal vedtages af mindst 5/6 af samtlige medlemmer af repræsentantskabet. Formanden og næstformanden kan i enighed kræve, at et sådant forslag skal forelægges ved et nyt møde i repræsentantskabet, der skal afholdes senest 1 år og tidligst 3 måneder efter vedtagelsen. Stk. 2. Ved foreningens opløsning skal foreningens aktiver overdrages til velgørende formål. 
1
Your rating: Ingen Average: 1 (4 votes)
Hej Bjarne,

Du er imod § 16 og § 17 i 1eyz/1fdh vedtægtsforslaget.

I forhold til § 16 omhandlende eksklusion, så kræves der idag kun simpelt stemmeflertal på RM for at ekskludere et medlem (§8 i de nuværende vedtægter). I vores forslag skal der 2/3 flertal til. Der er derfor indbygget en større beskyttelse af medlemmerne mod eksklusion i vores forslag. 

Vedr. § 17, omkring foreningens opløsning, der har vi kigget på DN's vedtægter. Bemærk, at der skal 5/6 flertal til på et RM i modsætning til idag hvor der skal 4/5 flertal til. Derudover kan formand og næstformand kræve at beslutningen prøves på et nyt RM.
Vi har ikke som i de nuværende vedtægter en bestemmelse om at 4/5 af ALLE stemmeberettigede medlemmer også skal stemme for en opløsning af foreningen. Det vil kræve en valgdeltagelse tæt på 100% for at kunne lade sig gøre, og der er aldrig set valgdeltagelse i EDR eller for den sags skyld andre større foreninger, der bare kommer i nærheden af dette. I praksis betyder § 26 stk. 2 i de nuværende vedtægter derfor, at det er umuligt at opløse EDR, også selvom der skulle vise sig et behov herfor. Det er ikke logisk og ej heller korrekt. Alle foreninger skal have en bestemmelse der gør det muligt at opløse dem, hvis der er behov herfor eller ønske herom, også selvom det er en helt utænkelig situation.

1eyz/1fdh vedtægtsforslaget er ikke perfekt, og der skal sikkert justeringer til, hvis det vedtages. Men det indeholder alle de grundlæggende principper der skal til for at give EDR et sæt tidssvarende vedtægter.
 
5
Your rating: Ingen Average: 5 (6 votes)

Claus OZ1FDH

Sider

Topic locked